ވެމްކޯ

ކުނި ވަކިކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ: މުއިއްޒު

ކުނި ފަރުބަދައިގެ މަތިން ތިލަފުށި: ފެނުނު މަންޒަރާއި ހުރި ތަފާތު

ވަން ފޮޓޯ: ތިލަފުށީގައި ކުނި މެނޭޖުކުރަމުންދާ ގޮތް ދައްކާލުން

ކުނި ވަކި ކުރިއަސް ނަގާ ފީއަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ: ޝައުނާ

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ކުނީގެ ބާވަތްތައް ހުންނަން ވާނީ ބައިތަކަށް ވަކިކޮށްފައި: ވެމްކޯ

ވެމްކޯއިން ކުނިކެހުމުގެ ވަޒީފާއަށް 50 މީހަކު ހޯދަނީ

ހުޅުމާލޭގެ މަގުތަކާއި އާންމު ސަރަހައްދުތައް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެމްކޯއަށް

ހިޔާގެ ބައެއް ޓަވަރުތަކުން ކުނި ނަގާނީ ތިރީ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ ވޭސްޓު ޔުނިޓުން: ވެމްކޯ

1

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އެމްޓީސީސީ، އެޗްޑީސީ އަދި ވެމްކޯއާ ގުޅިގެން އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް

ހިޔާ ފްލެޓުތަކުން ކުނި އުކައިދޭން އަންނަ މަހު އަގު ނަގަން ފަށަނީ

ރޯދަ މަހު ވެމްކޯ އިން ގޭބިސީތަކުގެ ކުނި ނަގާނީ ރޭގަނޑު 8:00 ގެ ފަހުން

ޕޯސްޓުގެ އެމްޑީއަކަށް އާދަމް، ވެމްކޯގެ އެމްޑީއަކަށް ޝަފީގު

4 ...