ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން

އެފްއައިވީބީ އިން އެންގި ގޮތަށް ވީއޭއެމްގެ ހިންގުން އިންތިހާބީ ކޮމިޓީއާ ހަވާލުކުރުމަށް އެދިއްޖެ

ބަލައިގަންނާނީ އިންތިޚާބީ ހިންގާކޮމެޓީ ކަމަށާއި، އޮފީހާއި ހިންގުން ހަވާލުކުރުމަށް އެފްއައިވީބީން ރާއްޖެއަށް ގޮވާލައިފި

ވީއޭއެމްގެ މައްސަލައިގައި ރާއްޖެއަށް ސަސްޕެންޝަނެއް އަތުވެދާނެކަމުގެ އިންޒާރު

ވީއޭއެމްގެ ނޯމަލައިޒޭންޝަން ކޮމިޓީ ސައްހަ ކަމަށް ނިންމައި، އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީން އެކަން އެފްއައިވީބީއަށް އަންގައިފި

ވީއޭއެމްގެ މައްސަލައިގައި ލަތީފް އެދުނު ގޮތަށް ވަގުތީ އަމުރު ނެރެދެވެން ނެތް ކަމަށް ނިންމައިފި

ރާއްޖެ އާއި ލަންކާގެ ގައުމީ ވޮލީ ޓީމު ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު ރައީސް ސޯލިހު ބައްލަވާލައްވައިފި

ވޮލީ އިން ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ނާކާމިޔާބީގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭނީ ފިތުނަ އުފެއްދި ފަރާތްތަކުން: ލަތީފް

މި އަހަރު ބޮޑު 30 ޓާފް ދަނޑު އަދި 30 ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާނެ: ރައީސް

ގައުމީ ވޮލީ ބޯޅަ ޓީމާ ރައީސް ސޯލިހު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލް އުވާލައިފި

2

ވޮލީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް ޒިންމާތަކުން ދުރުކޮށް، ހިންގުން ވަގުތީ ކޮމެޓީއަކާ ހަވާލުކޮށްފި

5
8 »