ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން

ސްޕޯޓްސްކޮމިޝަނުން ވީއޭއެމް ފޭރިގަނެގެން އުޅުނަސް އޭވީސީއާއި އެފްއައިވީބީން މުއާމަލާތް ކުރަނީ އަޅުގަނޑާ: ލަތީފް

1

ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރި ބީޗް ވޮލީ ކޯޓު ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

މިއަހަރުގެ އިންޓަ ސްކޫލް ވޮލީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ގަލޮޅު ދަނޑު ފުރާލުމުގެ ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅެން، ބޭނުންވަނީ ރަށްރަށުގެ ދަނޑުތައްވެސް ފުރާލަން: މަހުލޫފު

1

ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރަށް ކުޅުންތެރީން ބިނާކުރުމަށް ސަރުކާރު ހަރަދުގައި ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ

ގައުމީ ޓީމަށް ފަސް އަހަރު ކުޅުމަށްފަހު ރިޓަޔަވާ ކުޅުންތެރީންނަށް ހާއްސަ ލޯނު ސްކީމެއް ތައާރަފުކުރަނީ

ޕޮލިސް ބަލިކޮށް، ސިފައިން ގައުމީ ވޮލީ މުބާރާތް ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ހޯދައި، އަންހެން ވޮލީގައި ރާއްޖެއަށް ތާރީހީ ކާމިޔާބީއެއް

ބަންގުލަދޭޝް އަތުން ވެސް ރާއްޖެއަށް މޮޅެއް، ރާއްޖެ ފައިނަލަށް ދިއުމުގެ ބޮޑު އުންމީދެއް

ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ކިރްގިސްތާން ބަލިކޮށް ރާއްޖެއިން ކާމިޔާބު ހޯދައިފި

1

ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރާއްޖެ އާއި ކިރްގިސްތާންގެ ކުރިމަތިލުމެއް

އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ވޮލީ ޓީމު އިއުލާންކޮށްފި، ކޯޗަކަށް ސުނާން

8