ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން

މިއީ ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރު ހިންގި ބޮޑު ބަޣާވާތެއް، ކޮންގްރެސް ސައްހައެއް ނޫން: ލަތީފް

9

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅައި، ވީއޭއެމްގެ ރައީސްކަމުން ލަތީފް ވަކިކޮށްފި

ވީއޭއެމްގެ އާންމު ޖަލްސާ އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީން ހުއްޓުވައިދިނުމަށް ލަތީފް އެދިއްޖެ

ވީއޭއެމްގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް މިއަދު ބާއްވަނީ

އޮލިމްޕިކް ޗާޓަރާ ހިލާފަށް ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރު ކުރައްވާ ކަންތައްތަކުން ކުޅިވަރަށް އިންތިހާއަށް ގެއްލުންވޭ: ލަތީފް

10

އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓު ފޮނުވީ ވީއޭއެމްގެ އިންތިހާބީ ކޮމިޓީން

ރާއްޖޭގެ ވޮލީ ޓީމުގެ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވީއޭއެމްގެ ރައީސާ މުއާމަލާތް ކުރަން އޭވީސީން ބަންގްލަދޭޝަށް އަންގައިފި

ވީއޭއެމްގެ އިންތިހާބު މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކޮށްފި

ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމެޓީން ބާއްވާ ވީއޭއެމްގެ އިންތިހާބު ބަަލައިނުގަންނާނެ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ވޮލީބޯޅަ ޖަމިއްޔާއިން ބުނެފި

1

ވޮލީގެ މައްސަލައަކީ ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރާއި ވީއޭއެމްއާ ދެމެދު އޮތް މައްސަލައެއް: މަހުލޫފް

ލަތީފްގެ މައްޗަށް ޝަހުސު އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާކުރަން ފޮނުވާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

ރިސޯޓު ވޮލީ މުބާރާތުގައި ބަނޑޮހަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

7