ކުޅިވަރު

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްއަށް ދާ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ސްކޮޑް އިއުލާނުކޮށްފި

އައިއޯއައިޖީ އަދި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިންނާ ނައިބު ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މި އަހަރު ބޮޑު 30 ޓާފް ދަނޑު އަދި 30 ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާނެ: ރައީސް

ގައުމީ ވޮލީ ބޯޅަ ޓީމާ ރައީސް ސޯލިހު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފަސް ރަށެއްގައި ސާފް ސްޕޮޓްތައް ތަރައްގީ ކުރަން ނިންމައިފި

2

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ އޮފިޝަލް ސްޕޮންސަރަކަށް އަނެއްކާވެސް ބީއެމްއެލް

ސޯޝަލް ސެންޓަރު އިންޑޯ ހޯލް އޭސީ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

1

އަގު ނަގައިގެން ދޫކުރަމުން އައި މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމް ޓާފް ދަނޑުތައް ހިލޭ ދޫކުރަން ނިންމައިފި

2

ބިދޭސީންނަށް ކްރިކެޓު މެޗުތައް ބެލޭނެ ގޮތަށް ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ބޮޑު ސްކްރީނެއް ބަހައްޓައިފި

2

ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލް އުވާލައިފި

2

ކުޅިވަރު ކުރިއެވުމަށް ލަންކާއިން އެހީތެރިވުމާބެހޭގޮތުން، މަހްލޫފު ރާޖަޕަކްސައާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

އޭޝިއަން ބޯޑީ ބިލްޑިން އެންޑް ފިޒީކް ސްޕޯޓްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަނީ

... 8 ...