ކުޅިވަރު

ޖެރާޑް ޕީކޭއާއި ޝަކީރާގެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް

ދިވެހި ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިންގެ މެންޓާލިޓީ އެނގޭ، ވިކްޓަރީއާއެކު ޓާގެޓް ހާސިލުކުރެވޭނެ: ޕަކީރު އަލީ

16 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތް: ވެލެންސިއާއިން ބޮޑު ތަފާތަކުން ދަ ގްރާންޑޭ ބަލިކޮށްފި

ޑެންމާކުން ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް ބަލިކޮށްފި، ނެދަލޭންޑްސް ކައިރީ ބެލްޖިއަމްއަށް ލަދުވެތި ބައްޔެއް

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: ދެކުނު އޭޝިޔާއާއި ވޯލްޑްކަޕް ބީރައްޓެހިވީ ބޫޓަށް އަރަންޖެހިގެންތަ؟

ރޮލަން ގަރޮސް: ޒްވެރޭފްއަށް އަނިޔާވެ މެޗު ދޫކޮށްލަން ޖެހުމުން ނަޑާލް ފައިނަލަށް

ސޯޅަ އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތް: ޓީސީއަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް، ޔޫވީއާއި ސަސް އެއްވަރު

ނޭޝަންސް ލީގު: ސްޕެއިންއާއި ޕޯޗުގަލް އަނެއްކާވެސް އެއްވަރު

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: ލިއޯ މެސީގެ ރިކޯޑުތައް ދެމިގެންދާނެއެވެ.

ރަން މެޑެއްޔާ ހަމައަށް ދެވޭނީ ލޯކަލް ލީގު ވަރުގަދަކޮށްގެން: ރަނޭޝްގެ އަމާޒު ރަނަށް!

ވަން ފޮޓޯ: ވޮލީގެ "ޕްލޭޔާ ޑްރާފްޓް"ގެ ތާރީހީ ހަފުލާ

ކުޅިވަރު ތާރީހުގެ ބޭއްވި ފުރަތަމަ "ސީޒަން ޑްރާފްޓް" އާއެކު ވޮލީ ޓީމުތަކަށް ކުޅުންތެރިން ހަމަޖައްސައިފި

... 8 ...