ކުޅިވަރު

ދިރާގު ރޯޑް ރޭހުގެ ދިހަ ކިލޯމީޓަރު ދުވުމުގެ އެއްވަނަ ފަޒީލާއި ޖައިޝާއަށް

ވިކްޓަރީގެ ކުޅުންތެރިން މެޗަށް ހާޒިރުނުވުމުން، ގްރީނަށް ތިން ޕޮއިންޓް ލިބިއްޖެ

ހަ މެޗަށް ފަހު، ނިލަންދޫން ލީގުގެ ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި

ގައުމީ ޓީމުގެ ކަންތައްތަކުގައި ލަފާ ހޯދުމަށް މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު ހިމެނޭ ހާއްސަ ކޮމިޓީއެއް

އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުން ސާންތީ އިސްތިއުފާ ދީފި

ފަހު ވަގުތު އެތުލެޓިކޯ އިން ޔުވެންޓަސް އަތުން ޕޮއިންޓެއް ހޯދައިފި

ދަ ގްރާންޑޭ ބަލިކޮށް، މާޒިޔާ އިން ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ހަތް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ހޯދައިފި

ޑި މަރިއާގެ ދެ ލަނޑާއެކު ރެއާލް އަތުން ޕީއެސްޖީއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

އީގަލްސް އިން ބޮޑު ލީޑެއް ހޯދާފައި ވަނިކޮށް، ޔޫވީން އެއްވަރުކޮށްފި

ބަށިބޯޅައަށް ދީފައިވާ ގައުމީ ހައިސިއްޔަތު އުވާލުމުން ރައީސަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅަނީ

ދިރާގު ރޯޑް ރޭހުގައި ފަޒީލް، ދެ ކެޓަގަރީގެ ގައުމީ ރެކޯޑު އާކުރަން އަމާޒު ހިފައިފި

އަންނަ އަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ވެސް ބަންގުލަދޭޝްގައި

6 ...