ކުޅިވަރު

"ދިއްގަރަކީ ސަޕޯޓަރުންގެ ޓީމެއް، ހުރިހާ ޝުކުރެއް ސަޕޯޓަރުންނަށް، އިންޗިއެއްވެސް ފަހަތަށް ޖެހުމެއް ނެތް"

ނަތީޖާ އަނބުރާލައި ޗެލްސީ ކުއާޓާއަށް، ބޮޑު މޮޅަކާއެކު ބެންފިކާވެސް ކުރިއަށް

ޕީއެސްޖީގައި މަޑުކުރުމަށް ގޮތް ނިންމާ މެޗަކަށް މިރޭގެ މެޗު ނުވާނެ: އެމްބާޕޭ

ގާފަރު، ދިއްގަރު އަދި ކުޑަހުވަދޫން ޒޯން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ފަސް ކިލޯމީޓަރުގެ ރޭސް 20 މިނިޓަށްވުރެ އަވަހަށް ދުވެ، ސަމްހާއަށް ޝަރަފުވެރި ރެކޯޑެއް

ލިވަޕޫލުން ޔުނައިޓެޑް ކޮޅަށް ހަތް ގޯލު ޖަހައި ލަދު ގަންނަވާލައިފި، ތާރީހީ ބޮޑު މޮޅެއް

އެމްބާޕޭ ޕީއެސްޖީގެ ތާރީހުގެ ތެރެއަށް، ދެން އޮތް "މިޝަން"އަކީ ބެލޮންޑިއޯ

ބިންހެލުމުގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ތުރުކީ އާއި ސީރިއާގެ ރައްޔިތުންނަށް ރޮނާލްޑޯގެ އެހީގެ ފްލައިޓެއް

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން މިރޭގެ ޒޯން ފައިނަލް މެޗުތައް މާދަމާ ރެއަށް ފަސްކޮށްފި

މާފަންނާއި ގދ. ވާދޫ އަދި ހދ. ނައިވާދުއަށް ޒޯން ޗެމްޕިއަންކަން

އެތުލީޓްސް ކޮމިޝަނަކީ އެތުލީޓުންނާއި އެމްއޯސީއާ ދެމެދު އަޅައިދެވޭ ރަނގަޅު ފާލަމެއް: ތަމޫ

އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީން 72 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް، ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާކުރާނީ ސަރުކާރުން

6 ...