ކުޅިވަރު

އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ކޭން ހުރީ ފިޓްކޮށް: ސައުތުގޭޓް

އުރުގުއާއީ އާއި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ފޯރިގަދަ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރު

ވޯލްޑް ކަޕް: އުރުގުއާއީ 0-0 ދެކުނު ކޮރެއާ (ފުލްޓައިމް)

ސްވިޒަލޭންޑްގެ ފެށުން ރަނގަޅު، ކެމަރޫންގެ ބަލިވުމުގެ ސިލްސިލާ ކުރިއަށް

ފޮޓޯ: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް: ކޮސްޓަ ރީކާ އަތުން ސްޕެއިނަށް ހަތް ތަރީގެ މޮޅެއް

ވޯލްޑް ކަޕް: ސްވިޒަލޭންޑް 1-0 ކެމަރޫން (ފުލްޓައިމް)

ފޮޓޯ: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް: ޖަރުމަން ބަލިކޮށް ޖަޕާނަށް ތާރީހީ މޮޅެއް

ފޮޓޯ: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް: މޮރޮކޯއިން ކްރޮއޭޝިއާ ހިފެހެއްޓުން

އާޖެންޓީނާއަށް ދެން އޮތީ އުނދަގޫ މަގެއް، މެސީގެ ފަހު ވޯލްޑް ކަޕް ގްރޫޕު ސްޓޭޖުން ނިމިދާނެ؟

އެއްޖިންސުން އުޅުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ބޭންޑް ދޫކޮށް ޖަކާގެ ފޯކަސް ފުޓުބޯޅައަށް، ޖަރުމަނު ކޮޕީ ކުރާކަށް ނުޖެހޭ!

ބްރެޒިލް: ފަސްތަރީގެ ތާރީހާއި ފެވަރިޓުންގެ ލަގަބު، އެ ޕްރެޝަރުން ސަލާމަތްވެވޭނެބާ؟

ރޮނާލްޑޯގެ "ޑްރާމާ"ގައި ޕޯޗުގަލް ނުޖެހޭނެ

... 10 ...