Close

ކުޅިވަރު

އޭޝިއާ ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ފުރަތަމަ ދެ މެޗުންވެސް މޮޅުވެ، ޒަޔާން ގަދަ 32 އަށް

ޓޮޓެންހަމްގެ ވަގުތީ ކޯޗަކަށް ހުރި ސްޓެލީނީ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

ވެލެންސިއާ އޮތީ ނާޒުކު ހާލަތެއްގައި: ފެސްކޯ

ޗެލްސީ އާއި ޕޮޗެޓީނޯއާގެ މަޝްވަރާތަކަށް ކުރިއެރުންތަކެއް

ޗެމްޕިއަން ވެލެންސިއާ ކަޓުވާލައި، އީގަލްސް ސެމީއަށް

އެމްޓީސީސީ އީދު ބައިބަލާ ޗެލެންޖް: މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން މިރޭގެ މެޗުތައް މާދަމާ ރެއަށް ފަސްކޮށްފި

ޕެނަލްޓީގައި މާންސް ބަލިކޮށް، އެސްޓީއޯ އަމްސާ ކަޕް ޗެމްޕިއަންކަން ރޯޔަލް ނައިޓްސް އެފްޓީ ހޯދައިފި

"ހާލަތުގެ ގޮތުން މަޖުބޫރު ނަމަވެސް ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ނެރެން ކޮންމެ ވަގުތެއްވެސް ރަނގަޅުވާނެ"

ޝާޒް ރާއްޖޭގެ ބިލިއަޑް ތާރީހު ލިޔެލައިފި، ގައުމީ ޖޯޝުގައި ކުރިޔަށްދާން ތައްޔާރު

އެތުލެޓިކޯ ކައިރިން މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައި ބާސާ ތަށްޓާ ގާތަށް

ޔުނައިޓެޑް އެފްއޭ ކަޕް ފައިނަލަށް، ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނީ ސިޓީއާ

ބީޖީ ނިއު ޖެނެރޭޝަނާއި މަސްއޮޑި ޓައިޓަންސް އަދި ކްލަބު ކާސިންޖީންވެސް ގަދަ 16 ޔަގީންކޮށްފި

... 16 ...