ކުޅިވަރު

ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕް: ސިންގަޕޫރު ބަލިކޮށް، ފުރަތަމަ މޮޅު އަފްގާނިސްތާނަށް

ޔޫގާންޑާ އިންޓަނޭޝަނަލް ޗެލެންޖްގެ ކޮލިފައިން ބުރުގައި ދިވެހި ކުޅުންތެރިންނަށް ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް

ސިޓީ ޖަރުމަނުގައި ވީ އެއްވަރު، ލުކާކޫގެ ގޯލުން އިންޓައިން ޕޯޓޯ ބަލިކޮށްފި

ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕްގައި ރާއްޖެ މެލޭޝިއާ މެޗު މިރޭ، ކޯޗު ބުނަނީ ކުރިމަތިލަނީ ރަން މެޑެއްޔަށް ކަމަށް

ފ. އަތޮޅު ފައިނަލަށް މަގޫދުއާއި ނިލަންދޫ، ބޮޑުފޮޅުދޫ، އޭދަފުށި އަދި ފެހެންދޫވެސް އަތޮޅު ފައިނަލަށް

ޗެލްސީ ވެރިންގެ އިތުބާރު ޕޮޓާއަށް އެބައޮތް!

ޗައިނީސް ސުޕަ ލީގާއި ސާބިއާ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި ކުޅެފައިވާ މިހައިލޮވިޗް މާޒިޔާއަށް

ކިނބިދުއާއި ތިމަރަފުށި ތ. އަތޮޅު ފައިނަލަށް، ކާށިދޫ އަތޮޅު ސެމީއަށް

ފަހަތުން އަރައި ލިވަޕޫލް ކޮޅަށް ފަސް ގޯލު ޖަހައި، ރެއާލްއިން ފެންވަރު ދައްކާލައިފި

ކަފާލާތުގެ ދަށުން އަލްވޭސް ދުލެއް ނުކުރި

ކުޅިވަރުގެ ޝަޚުސިއްޔަތު: ތުރުކީގެ ބިންހެލުމުގައި މަރުވި ގާނާގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި އަޓްސޫ

ށ. ފޯކައިދުއާއި ހއ. އުތީމު އަދި ހދ. ނައިވާދުއަށް އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން

... 14 ...