Close

ސްޕެއިން

ފުޓުބޯޅައިގެ އާދަޔާ ހިލާފު ތާރީހުތަކެއް ލިޔެވުނު ރެއެއް، ކެޓީ "ކަޓަން ނުޖެހޭ" ޓީމެއް!

3

މެޗުގައި އަށް ގޯލު، ވާދަވެރި ކުޅުމަކަށްފަހު ކްރޮއޭޝިއާ ބަލިކޮށް ސްޕެއިން ކުއާޓާއަށް

ޔޫރޯ: ސްޕެއިން 5-3 ކްރޮއޭޝިއާ

ކޯޗު އެންރީކޭ ބޭރުފުށުން ގަދަ ހިތްވަރުގައި، "އަސްލު މީހާ" ތާޒާ ތަދާއި ހިތާމަ އަދި މޮޅިވެރިކަމުން ފުރިފައި

ގޯލު ނުޖެހޭތީ މޮރާޓާގެ އާއިލާއަށް އިންޒާރުދީ ދަރިފުޅަށް ބަދު ދުއާ، އޭނާގެ އަސަރުގަދަ ވާހަކަތަކެއް

ފަސް ތަރީގެ މޮޅަކާއެކު ފެންވަރު ދައްކާލައި ސްޕެއިން ގަދަ 16 އަށް، އެއްވަނަ ސްވިޑެންއަށް

ޔޫރޯ: ސްޕެއިން 5-0 ސްލޮވޭކިއާ

މަރުގެ ގްރޫޕުގައި ފްރާންސަށް ގަދަ 16 ޔަގީންވެފައި، އެހެން ޓީމުތަކަށް އޮތީ ކޮންމެ މަގެއް؟

1

ޕޮލެންޑް އަތުންވެސް ޕޮއިންޓެއް، ގޯލު ނުޖެހުމުގެ މައްސަލަ ސްޕެއިނަށް ބޮލުގައި ރިހުމަކަށް

ޔޫރޯ: ސްޕެއިން 1-1 ޕޮލެންޑް

ސްޕެއިންގެ ކޯޗު އެންރީކޭއަށް ހޯމް ދަނޑުގެ ވިނަގަނޑު ގޯސްވެއްޖެ

ފުރުސަތުތައް ބޭކާރު ކުރި ސްޕެއިނަށް ހޯމްގައި ޕޮއިންޓެއް

7