ސިޔާސީ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުން ފައިސާދޭކަށް ނުޖެހޭ، އެފައިސާ ބޭނުންކުރަނީ އަމިއްލަ މަންފާއަށް: ނާޒިމް

1

ވަން ފޮޓޯ: އެމްއެންޕީގެ ފުރަތަމަ ގައުމީ ޖަލްސާ ފެށުން

އެމްއެންޕީގެ ފުރަތަމަ ގައުމީ ޖަލްސާ ފަށައިފި

ރާއްޖެ ދެކެމުންދަނީ ބިރުވެރި ދުވަސްތަކެއް، ހާލަތު ބަދަލު ކުރެވޭނީ އެމްއެންޕީއަށް: ނާޒިމް

އެހެން ޕާޓީތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ބައިވެރިވާން އެމްއާރްއެމުން މެމްބަރުން ވަކިވާތީ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ރައީސްގެ ކިބައިގައި މަޝްވަރާކުރުމުގެ އަހުލާގު ހުރި މިންވަރާ ގާތަށް ވެސް ޔާމީންގެ ނެތް: އިމްރާން

ޔާމީނަށް ތާއީދެއް ނުކުރާނަން، ޕާޓީން ކުރަންޏާ ކުރަންވީ: ގާސިމް

އެމްޑީޕީ ބައިބައިނުވާނެ، އެތެރޭގެ ހަމަނުޖެހުންތަކަކީ ސިޔާސީ ޑްރާމާއެއް: ގާސިމް

ކޯލިޝަން އެއްބަސްވުމުގައިވާ ކަންތައްތަކާ ގާތަށްވެސް މި ސަރުކާރުން އަމަލެއް ނުކުރޭ: ގާސިމް

އެމްއެންޕީގެ އަސާސީ ގަވާއިދަށް އިސްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި

2033 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަން ކުރައްވާނީ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ބޭފުޅެއް: އިމްރާން

އަދުގެ ދުނިޔެ: އެންމެފަހުން ގޮޓާބަޔާ އެނބުރި ގައުމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ކީއްވެ؟

4 ...