ސިޔާސީ

އަޅުގަނޑުގެ ކުދިން އެހެން ޕާޓީތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން: މައުމޫން

1

އެމްއެންޕީގެ ގައުމީ ޖަލްސާ ބާއްވާނީ "ދަ ނެޝަނަލްސް ކޮންވެންޝަން 2022"ގެ ނަމުގައި

ޝާހިދުގެ ތާއީދުވެސް ރައީސް ސޯލިހަށް، ވިދާޅުވީ ދެވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިހާބުވާނެ ކަމަށް

އަމީން ދީދީ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރެއްވީ 7 މަހަކު ނޫނެވެ. 10 އަހަރުއެވެ.

އިންޑިއާ އައުޓަކީ ހުށަހަޅާނެ އެއްޗެއް ނެތް ބަޔަކު ފަށާފައިވާ ކަމެއް، ދިވެހިން ނަފުރަތަކަށް ނުވިކޭނެ: ޝާހިދު

އަދުގެ ދުނިޔެ: އިމްރާން ޚާން ހައްޔަރުކުރަން ކެރޭތޯ ބަލަންތިބެމާ ބަހީއެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް ޑިސެމްބަރުގައި ބާއްވަނީ

ބަހަނާ ނުދައްކައި، ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ދެވޭނެކަން މިދަނީ ސާބިތުކޮށްދެމުން: ރައީސް

ޖެހިޖެހިގެން 3 ދުވަހު މަޖިލީހަށް ނައިސް ސެޓްފިކެޓް ނުގެންނަ މެންބަރުން ވަކިކުރަން ހުށަހަޅާނަން: ޖާބިރު

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު އިތުރު ނުވާގޮތަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅުއްވައިފި

ހަތް އަހަރަށް ފަހު އަމީން ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ނަޝީދު ވިދާޅުވިހެން މޭޒުތަޅާމަންޒަރެއް ނެތް، ދެރައީސުންގެ "މެޗުއަޑް" ނިންމުން ރީނދޫ ލަޝްކަރުގެ ހައްގުގައި

5 ...