ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

އިދިކޮޅާ ގުޅިގެން ނަޝީދު، ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ދައްކާ ވާހަކަތައް ޕީޕީއެމުން ދޮގުކޮށްފި

އޮލިމްޕަހުގެ މަސައްކަތް ލަސްވެއްޖެކަން ގަބޫލުކުރަން، އަންނަ މަހު 16ގައި ހުޅުވަން މިދަނީ ތައްޔާރުވަމުން: ޔުމްނާ

އިސްލާމިކު ޔުނިވަސިޓީގެ ބަޖެޓަށް 15 މިިޔަން ރުފިޔާ އިތުރުކޮށްދޭން އެދިއްޖެ

ރީ-ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު ބަދަލުކުރަން އަންގައިފި

ނަޝީދުގެ ޖޯކެއް: މެމްބަރުން މުލިއާގެއަށް ވަޑައިގަތީ ގަރުދިޔަ އާއި ބަތް ކެއުމަށް

ޓެކްސް ބިލްގެ ވިޕްލައިނާ ހިލާފްވި އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ޓެކްސް ބިލާ އެއްކޮޅަށް ވޯޓު ދިނުމުން ހުސައިންގެ މައްސަލަ ޕީޕީއެމުން ބަލަނީ

ބިލު ފާސްވީ ހަނި އަގުލަބިއްޔަތަކުން ކަަމަށް ވިދާޅުވެ، މަލާމާތުގެ އަޑުތަކުގެ ތެރެއިން ޖަލްސާ ނިންމާލައިފި

އެންމެފަހުން ޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރާ ބިލަށް ވޯޓަށް އަހައިފި، ބިލް އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރީ 55 މެންބަރުންގެ ވޯޓުން

މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ޖާބިރު: "ރޮމުން ދިޔާނާ ވަރިކޮށްފަ މިއައީ!"

މެދު ޒިޔާރަތުން ދިދަ ބޭލީ ވަކި ދުވަސްތަކަކަށް އެ ދިދަ ނަގަން ނިންމާފައިވާތީ: މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ

ރައީސް އެދިވަޑައިގެންނެވީ ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޑުޖައްސާލަން!

5 ...