ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

މަޖިލިސް ރައީސް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބާރުގެ ބޭނުންކުރާކަމުގެ ޝަކުވާއާއެކު މެންބަރުން ރައީސްގެ އަރިހަށް

މެންބަރުން އިހުތިޖާޖު ކުރަމުން ދަނިކޮށް، ޓެކްސް ބިލަށް ވޯޓަށް ނާހައި މިއަދުގެ ޖަލްސާވެސް ނިންމާލައިފި

އޭސީސީގެ ބަޖެޓަށް ހަ މިލިއަން އިތުރު ކޮށްދޭން އެދިއްޖެ

އިސްމާއީލް އަހުމަދު ރައީސް ނަޝީދަށް: ރައްޔިތުން ތިބީ މަނިކުފާނަށް ދެން ވެރިކަން ދޭގޮތަކަށްނޫން!

ޝަރީފް މަޖިލިސް ރިޔާސަތުގައި އިށީންނެވީ ގަވާއިދާއި އާދަކާދަތަކާވެސް ހިލާފަށް: ނަޝީދު

އިއްޔެގެ ޖަލްސާ ނިންމާލީ ގަވާއިދާ ހިލާފަކަށްނޫން: މަޖިލިސް ރައީސް

ރީބްރޯޑްކާސްޓިން ގަވާއިދު ބަދަލުކުރަން ގައިސް ރިޝްވަތު ނެގިކަމުގެ ތުހުމަތު

ސަރުކާރުން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ތަންތަނަށް މަހަކު 8.5 މިލިއަން ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށްބުނެ، ހައްލު ކުރަންގޮވާލައިފި

1

އިތުރު މަގާމުތަކާއި އިންޓަނެޓް ސްޕީޑް މަތިކުރަން ބޭނުންވާ ފައިސާއާއެކު އިތުރު 220.9 މިލިޔަން ބޭނުންވޭ: ޑީޖޭއޭ

ނަޝީދު މަޖިލީހުން ވަކިކުރަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި

އަފީފް މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމަވައިލެއްވީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް: އަނދުން ހުސެއިން

ވަން ފޮޓޯޯ: ބަޖެޓު ކޮމިޓީއަށް ޑީޖީއޭގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރުން

6 ...