ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ކޮންމެ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅަކުން 2 ރުފިޔާ ނަގާ ބިލު ތަސްދީގުކޮށްފި

1

މިއަދުން ފެށިގެން ފަޅުރަށްތައް ކުއްޔަށް ދިނުން ކައުންސިލްތަކަށް

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިން ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރެޖިސްޓްރީ ނުކޮށްފިނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

ފައިސަލް ދަން ޖެހުނު މައްސަލައިގައި ފުލުހުންގެ އިހުމާލެއް އޮތްތޯ ބަލަން މަޖިލީހަށް

1

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓްގެ މައްސަލައިގައި މިނިސްޓަރު އަމީރުގެ ގޮވައިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފާ: ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރުން މަދުކުރުން، މަޖިލީހާއި ދަށު ކޯޓު އަދި ރައީސްގެ މެންބަރު އުނިކުރުން

އިންޑިއާއިން ދިން 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނަކީ ރިޒާވަށް ލިބުނު ވަގުތީ ހައްލެއް: ނަޝީދު

1

ދިވެހި ރުފިޔާ ޑިޖިޓަލް ކަރަންސީއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

ބަޖެޓް ފާސްކުރަން ވޯޓު ނުދިން މެމްބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ: އަސްލަމް

ޖިނާއީ ކުށްތަކުގެ ހުކުމް އަންނަ މީހުންގެ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ އުމުރަށް ބާތިލްވާ އިސްލާހު އަނބުރާ ކޮމިޓީއަށް

54.7 ޕަސެންޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި މަޖިލިސް ޗުއްޓީއަށް

އެއްޗެހި ގަންނައިރު، ފިހާރަތަކުން ދޭ ކޮންމެ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅަކުން 2 ރުފިޔާ ނަގަން ފާސްކޮށްފި

« 1 ...