ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

2023ގެ ބަޖެޓް: ހިމަނާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ސަބަބުން އިގްތިސާދު 3 ގުނައަށް އިތުރުވާނެ: އަމީރު

ނާޖާއިޒު މަންފާ ހޯދައިދިންކަން ސާބިތުވެ، ވަކިކުރަން ފޮނުވި ގޮއިދޫ ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ބަޖެޓް ފާސްވުމާއެކު މާލޭގެ 5000 އާއިލާއަށް އަންނަ އަހަރު ގޯތި ކަށަވަރު ވާނެކަން ޔަގީން: މީކާއީލް

ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވާން އަދި އެއްފަަހަރު، ފުރުސަތު ދިނުމަށްފަހު ރާއްޖެ ޓީވީއާއި ސަންގު ޓީވީއަށް ފިޔަވަޅުއަޅަން ނިންމައިފި

ކޮވިޑުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ކުރި މަސައްކަތަށް މިފަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ވޯޓު ދޭނަން: ޖާބިރު

ބަޖެޓު ބަހުސްގައި މެންބަރުންނަށް ޖަވާބު ދެއްވުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް 45 މިނެޓު

ދައުވާނުކޮށް ތިން މަސް ދުވަހަށް ބަންދު ކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނެސްފި

2

ކައުންސިލްތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަން ހުށަހެޅި ބިލު ބޭރުކޮށްލައިފި

ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ހިމާޔަތްދޭން، ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރު ކުރެވޭގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ޕީސީބީގެ ނައިބު ރައީސް ފިރާޝަށް މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި

ހައި ކޯޓުގެ ބައެއް މައްސަލަތައް އެއް ފަނޑިޔާރަށް ބެލޭ ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

މަސްދަރު ހާމަކުރާ މާއްދާ އިސްލާހުކުރަން ހުށަހެޅި ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފި

... 7 ...