ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ސްކޭމް ކޯލްތައް އަންނަނީ ޖަލުންނޭ ބުނެވޭކަށް ނެތް: ބީއެމްއެލް

ރާއްޖެ ބަނގުރޫޓުވާ ވާހަކައަކީ ސަރުކާރުގެ ކުރިއެރުން ފަނޑުކޮށްލަން ދައްކާ ވާހަކައެއް: އަމީރު

1

ރާއްޖެ ބަނގުރޫޓު ވެގެންދާއިރު މަޖިލިސް ރިޔާސަތުގައި އިނުމަކީ ލަދުވެތިކަމެއް: މަޖިލިސް ރައީސް

ރާއްޖެއިން ލަންކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ސަފީރުކަމަށް އައްޔަންކުރަން އަލީ ފާއިޒުގެ ނަން މަޖިލީހަށް

ބަޖެޓް ރިޕޯޓަށް ބަހުސް ފަށައި، މާދަމާ 2:00 އާހަމައަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ބަޖެޓަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅަން 3 ދުވަސް ދީފި

މާލެއިން ގޯތި ލިބޭ މީހުން އަންނަ މެއި މަހު ކަނޑައެޅޭނެ: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

ވަން ފޮޓޯ: ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ނަޝީދުގެ "އާސްކް ސްޕީކާ" އަންނަ މަހު އެކެއްގައި

5.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓަށް ކޮމިޓީން ރުހުންދީފި

160 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކޮށް ކޮމިޓީން ބަޖެޓު ފާސްކޮށްފި

އިދިކޮޅާ ގުޅިގެން ނަޝީދު، ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ދައްކާ ވާހަކަތައް ޕީޕީއެމުން ދޮގުކޮށްފި

3 ...