ވަން ކުޅިވަރު

ދަނޑުން ފައިބައިގެން ދިޔައީ އެތައް ބަޔަކަށް ލިބެމުންދިޔަ އަނިޔާ ހުއްޓުވާލަން: މެސީ

ޔޫއެފާގެ ދެފުށް ދެ ގޮތް ނިންމުމެއް: ފަލަސްތީނު ދިދަ ބޭނުންކޮށްގެން ސެލްޓިކް ޖޫރިމަނާކޮށްފި

އާޖެންޓީނާ ކޯޗު ސްކަލޯނީ އިސްތިއުފާ ދޭނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް!

ކްރޮއޭޝިއާވެސް ކޮލިފިކޭޝަން ޔަގީންކޮށްފި، ގްރީސްއިން ފްރާންސް ހިފަހައްޓައިފި

މެޗު ފެށުނީ ބައިގަޑިއިރު ލަސްކޮށް، ބްރެޒިލްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދީ ދުނިޔޭ ޗެމްޕިއަން އާޖެންޓީނާ

ގަވީ ސާޖަރީއަކަށް، ބާސާގެ ރުޅިގަނޑު ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމު ކޯޗަށް!

ޔޫރޯއަށް ކޮލިފައިކޮށްދީ ސިލްހާވީ މަގާމުން އިސްތިއުފާދީފި

ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރަކަށް ތޮލާލް އައްޔަންކުރައްވައިފި

ނުދީ އޮތް އެތައް މިލިއަން ޕައުންޑެއްގެ މުސާރައިގެ ބަދަލު ހޯދަން މެންޑީ، ސިޓީ ގޮވައިގެން ކޯޓަށް

މެސީގެ ވޯލްޑް ކަޕް ޖާޒީތަކެއް ނީލަން ކިޔަނީ، ފައިނަލް މެޗުގެ ޖާޒީއެއްވެސް ހިމެނޭ!

އިންވިޓޭޝަނަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2023ގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކަށް ދިރާގު

1

ޔުކްރެއިނާ އެއްވަރުކޮށް އިޓަލީ ޔޫރޯއަށް ކޮލިފައިވެއްޖެ

5 ...