ވަން ކުޅިވަރު

ދައުލަތުން އެދެނީ އަލްވޭސް ނުވަ އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް

ސާއިދާއި އަހުނާވެސް ފެށީ ރަނުން، 5000 މީޓަރު ނެގީ ފަޒީލާއި ނިޒްމީނާ

ވެންގާގެ ނަޒަރުގައި އިންޑިއާއަކީ "ނިދާފައި އޮތް ފުޓުބޯޅައިގެ ގަދަބާރެއް"!

ދަނޑުން ފައިބައިގެން ދިޔައީ އެތައް ބަޔަކަށް ލިބެމުންދިޔަ އަނިޔާ ހުއްޓުވާލަން: މެސީ

ޔޫއެފާގެ ދެފުށް ދެ ގޮތް ނިންމުމެއް: ފަލަސްތީނު ދިދަ ބޭނުންކޮށްގެން ސެލްޓިކް ޖޫރިމަނާކޮށްފި

އާޖެންޓީނާ ކޯޗު ސްކަލޯނީ އިސްތިއުފާ ދޭނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް!

ކްރޮއޭޝިއާވެސް ކޮލިފިކޭޝަން ޔަގީންކޮށްފި، ގްރީސްއިން ފްރާންސް ހިފަހައްޓައިފި

މެޗު ފެށުނީ ބައިގަޑިއިރު ލަސްކޮށް، ބްރެޒިލްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދީ ދުނިޔޭ ޗެމްޕިއަން އާޖެންޓީނާ

ގަވީ ސާޖަރީއަކަށް، ބާސާގެ ރުޅިގަނޑު ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމު ކޯޗަށް!

ޔޫރޯއަށް ކޮލިފައިކޮށްދީ ސިލްހާވީ މަގާމުން އިސްތިއުފާދީފި

ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރަކަށް ތޮލާލް އައްޔަންކުރައްވައިފި

ނުދީ އޮތް އެތައް މިލިއަން ޕައުންޑެއްގެ މުސާރައިގެ ބަދަލު ހޯދަން މެންޑީ، ސިޓީ ގޮވައިގެން ކޯޓަށް

4 ...