މުހައްމަދު ނަޝީދު، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް

ރައީސް ނަޝީދު "އިމޯޝަނަލް ކާޑު" ކުޅުއްވަން ފައްޓަވައިފި، އެއީ ބަލިވީމަ އަބަދުވެސް ހައްދަވާގޮތް: ރީކޯ މޫސަ

2

ނަޝީދު، ރައީސަށް: އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް މީހުން ވަކި ކުރާނަމަ، އަޅުގަނޑުވެސް ވަކިކުރައްވާ!

އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓަރީ ގުރޫޕުގެ އިންތިހާބު ފަށައިފި

ވަން ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ

އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް އޮގަސްޓު 4 ގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި، ގާނޫނަށް ގެންނަ އިސްލާހުތައް ކަނޑައަޅާނެ

ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ބާއްވާނެ ތާރީހެއް އެމްޑީޕީން މާދަމާ ރޭ ކަނޑައަޅަނީ

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބޮޑު ބައި އިލެކްޝަން: 2023 ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ޓެސްޓު!

1

ރައީސް ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލާނެ ކަމަށް އިންޒާރު ދިން ޔާފިސްގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި

2021 ރިވައިންޑް: އަހަރުގެ އެންމެ ބިރުވެރި ވަގުތުކޮޅު! ރައީސް ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ބޮމުގެ ހަމަލާއެއް!

2021 ރިވައިންޑް: ދެ ރައީސުންގެ "ހަނގުރާމަ، ބަނޑުދަމާލައިފައި

ބަރުލަމާނީ ޕެޓިޝަނަށް އެއް ލައްކަ ސޮއި ހަމަކޮށްފި

މަސައްކަތްތެރިންގެ ކަންކަން ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަކީ އެމްޑީޕީގެ އަމާޒު: ނަޝީދު

... 7 ...