މުހައްމަދު ނަޝީދު، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް

ރައީސް ނަޝީދާއި ރައީސް ސޯލިހްވެސް ކާމިޔާބު އިއުލާންކުރައްވައިފި

ވަން ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ

ރައީސް ސޯލިހު މާކުރީގައި، ނަޝީދު، ޖެއްސެވި ހިސާބަށްވުރެ ބޮޑުތަނުން ފަހަތުގައި

އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރާ ދަތުރު މި ނޮވެމްބަރުގައި ފަށާނަން: ނަޝީދު

1

ސިޔާސީ ތާރީހު ބުނަނީ ކީކޭ؟ ހުރިހާ ކަނޑަކަށް ހެޔޮވަރު އެމްޑީޕީގެ އޮޑި އަސްލުވެސް ފެތެނީތަ؟

އަޅުގަނޑުގެ ސިޔާސަތުތައް ހިންގާނީ ވިޔަފާރިވެރިޔާއަށް ބޮޑު ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް: ނަޝީދު

ރައީސް ސޯލިހު ވެރިކަމަށް ގެނައީ އަޅުގަނޑު، ވެރިކަމުން ބާލާނީވެސް އަޅުގަނޑު: ނަޝީދު

ގާނޫނުއަސާސީ ބަދަލުކޮށްގެން ރައީސް ތިންވަނަ ދައުރަކަށް ވެސް ކުރިމަތިލައްވަފާނެ: ނަޝީދު

ރައީސް ސޯލިހު މާލޭގައި ޑޯޓުޑޯ ފައްޓަވައިފި

ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީއަށް ނުކުތީ، ޝާހިދު ނުނިކުންނެވުމުން: ނަޝީދު

އެމްޑީޕީގެ ލީޑާޝިޕުން އައްޑޫ މީހުން ބޭރުކުރީ ނަޝީދު: ޑރ. ޑީޑީ

ވަން ފޮޓޯ: ރައީސް ނަޝީދު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

« 1 ...