މުހައްމަދު ނަޝީދު، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް

ރައީސާއި އާޒިމްގެ ތިން ގަޑިއިރުގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް

އަލީ އާޒިމް އެދުނީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ބައި ގަރާރުން އުނިކުރަން

ގަރާރުގެ ސަބަބުން ކުއްލި ނުރައްކާ އިއުލާނުކުރަން ރައީސަށް އިތުރު ބާރެއް ލިބޭނެ: ނަޝީދު

ކުއްލި ނުރައްކާ އިއުލާނުކޮށް، ޓެރަރިސްޓުން ހައްޔަރުކުރަން ހުށަހެޅި ގަރާރު ފާސްކޮށްފި

މަޖިލީހުގެ ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި

ހަރުކަށި ފިކުރާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ނަޝީދު ފިޔަވައި އެހެން މީހުން ދައްކާ ވާހަކައިގައި ބުރަދަނެއް ނެތް: އިންތި

އައްނި އާއި އަހަންނާ ދެބަސްވީ، މަގުސަދަކީ ވެރިކަން ހޯދުން ކަމަށް ބުނި ހިސާބުން: އިބުރާ

ރައީސް ހިމޭންކަމާއެކު ސިޔާސީ ކުޅިބައި ތަރުތީބުކުރެއްވުމުގައި، ނަޝީދު އިށީންނަވާނެ ގަލަކީ ކޮބައިބާ؟

އެމްޑީޕީ ބައިބައިވުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން: ނަޝީދު

ފަޅިފަޅިއަށް ފަޅި! ކޮބާ ކޮން ފަޅިއެއް؟

1

ރާއްޖެ އަފްޣާނިސްތާނު ފަދަ ގައުމަކަށް ނުވާން އޮތް މަގަކީ، ރީތި އިސްލާމް ދީނުގައި ތިބުން: ހަސަން ލަތީފް

3

ޔާމީން ސަލާމަތް ކުރަން ޑީލެއް ނުހަދާނެ، ނަޝީދާއެކު ދުވަހަކުވެސް ކުރިއަކަށް ނުދެވޭނެ: ޕީޕީއެމް

... 8