މުހައްމަދު ނަޝީދު، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް

އެމްޑީޕީ އިސްތިއުނާފު ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސްގެ މެމްބަރުން ހޮވިއްޖެ

ބަރުލަމާނީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ރައީސް ނަޝީދު ތާއީދު ކުރެއްވުމަކީ އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމެއް ނޫން: ހަސަން

ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން އިންޒާރާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ހާޒިރު ކުރި 241 ކޮމިޓީގެ ބައްދަަލުވުން ސިއްރު

މުންދުގެ ރައްދެއް އެލެކްސް އަހުމަދަށް: ރިޔާސީގައި ވިއްކާނީ އެއްވޯޓު ވިއްޔާ ބަރުލަމާނީގައި 85 ވޯޓު ވިއްކާނެ

ރައީސް ނަޝީދަށް އިންޒާރު ދިން މީހާ ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކަނޑާލުމުން 15 ދުވަހަށް ޖަލަށް

ސަރުކާރުން އަންނަނީ ވަރަށް މަތީ ދަރަޖައަކަށް ރައީސް ނަޝީދަށް ހިމާޔަތް ދެމުން: ގާސިމް

އަބޫޖަހުލަށް ހަދާލި ގޮތް، ރައީސް ނަޝީދަށް ހަދާނެ ކަމަށް ބުނެ އިންޒާރުދިން މީހާ ހައްޔަރު ކޮށްފި

1

ކޮލަމް އަލިފު ސީނު: ބަރުލަމާނީ ވާހަކައިގެ ފަހަތުގައި އޮތީ ބޮޑުވަޒީރުކަން އެކަންޏެވެ.

2

ގައުމީ މަޖިލިސް އިންތިހާބު: ބަރުލަމާނީ އަށް ތާއީދުކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން: ނަޝީދު

ބަރުލަމާނީގެ ވާހަކަ ދައްކަން ރައްޔިތުން ބޭނުމެއްނޫން، އެއީ ނަޝީދު ފެންމަތީގައި އޮންނަން ދައްކާ ވާހަކައެއް: އުމަރު

އެމްޑީޕީ އާއީ ޕީޕީއެމަކީ ދެ ފިކުރެއް، އެކުވެއްޖެނަމަ ވަރަށް ގޯސްވާނެ: ސައީދު

ޔާމީނަށް އެކަނި ދައުވާކޮށްފިނަމަ ދައުލަތް "އޮރިޔާން" ވާނެ: ނަޝީދު

... 8 ...