މުހައްމަދު ނަޝީދު، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް

ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ބަރުލަމާނީ ގަރާރު އަނބުރާ ގެންދަވަން ރައީސް ސޯލިހު އެދިވަޑައިގެންފި

ފައްޔާޒަކީ ވަރަށް ހިންގުންތެރި ބޭފުޅެއް، ބޯގަންވިލާއާއި ކެނެރީގޭގެ ގުޅުން އެންމެނަށްވެސް އެނގޭނެ: ނަޝީދު

ފޯނުގެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހަޅަން ހައިކޮމިޝަނުގައި އެދުނިން، ހުރިހާ ޑޭޓާއެއް މިހާރު ވަނީ ލިބިފައި: ނަޝީދު

1

ބަރުލަމާނީ މަސައްކަތުގައި ފައްޔާޒް އަޅުގަނޑަށް ތާއީދުކުރެއްވުމަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރިކަމެއް: ނަޝީދު

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު އަންނާނެ، ފެބުރުއަރީގައި ފެށޭ މަޖިލީހާއެކު އެ ނިޒާމުގެ އިންތިގާލީ މަރުހަލާ ފެށޭނެ: ނަޝީދު

ނާޒިމްގެ ވީޑިއޯގެ މައްސަލައިގައި ނަޝީދު: ހެއްކަކީ ކޮބައިކަމާއި ފޮޓޯއަކީ ކޮބައިކަން ގާނޫނުގައި ވަރަށް ސާފު!

ނަޝީދު މާދަމާ ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ

ކޯލިޝަން ސަރުކާރު ގަޑުބަޑުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބޭ މީހަކު ވެރިކަމަށް އަންނަގޮތަށް އިސްލާހެއް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗު ފަހަކަށް މަދުކޮށް، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު 87 އަށްވުރެ އިތުރުނުކުރަން އިސްލާހެއް

ނިޒާމު ބަދަލުކުރަން ވޯޓަށް އެހުމާއި ބޮޑުވަޒީރަކު ހުންނަގޮތަށް ބަދަލުކުރަން ކޮންގްރެސްއަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

ވަން ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީގެ 17 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހު ދިދަ ނެގުން

އާންމު ދިރިއުޅުމަށް ބުރޫއަރުވަން ފަށައިފިނަމަ ރާއްޖެ ދާނީ ހަލާކުގެ އައްސޭރިއަށް: ނަޝީދު

1
2 ...