މުހައްމަދު ނަޝީދު، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް

ތްރީލައިން ވިޕާ ދެކޮޅަށް ވޯޓުދީގެން ޕާޓީން ވަކިނުކުރާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން: ނަޝީދު

1

ނަޝީދު، ރައީސް ސޯލިހަށް: މިއީ އަމިއްލަ އުންމީދު އިސްކޮށް ވެރިކަމަށް ފައި ނަގަންވީ ވަގުތެއް ނޫން

1

ޕީޖީ ޝަމީމު ވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޑީޕީގެ ބައެއް ޕީޖީ މެންބަރުން ފައްޓަވައިފި

ސަރުކާރުގެ ވައުދު ފުއްދުމުގެ ސްޕީޑް މިވަގުތު މަޑުޖައްސާލަންޖެހޭ: މަޖިލިސް ރައީސް

ރައީސް ނަޝީދުގެ ހެޕީބާތުޑޭ ލަވަޔާއެކު އެމްޑީޕީ އޮފީހުގައި ފައްޔާޒުގެ އުފަންދުވަހުގެ ކޭކު ފަޅައިފި

ބޮމެއް ނުގޮވާ، އެކަމަކު ނަޝީދު ގެއްލިއްޖެ: އިބްރާ

ރައީސް ނަޝީދުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރަން މިހުރީ ތައްޔާރަށް: ފައްޔާޒް

ފައްޔާޒާއެކު އެމްޑީޕީން އިތުރު ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާނެ، އެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް: ނަޝީދު

ރައީސް ނަަޝީދަށް ދިން ހަަމަލާ: ހެކި ސިއްރު ކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެފި

ލާދީނީއޭ ބުނާތީ ވަރަށް ހިތުގައި ޖެހޭ: ނަޝީދު

1

ރައީސް ސޯލިހު ރިޔާސީ ޓިކެޓަށް ކުރިމަތިލައްވާނެ ކަމަކަށް ނުދެކެން: ރައީސް ނަޝީދު

މިއީ އެމްޑީޕީއަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ލިބޭ ދުވަހެއް: ރައީސް ނަޝީދު

1
« 1