މުހައްމަދު ނަޝީދު، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް

ނަޝީދު، ރިޒާއަށް: އަޅުގަނޑު ކަންކުރާނީ ރައްޔިތުންނާއި ޑިމޮކްރަސީއަށް ރަނގަޅުވާގޮތަށް

ނާޒިމާއި ނަޝީދުގެ މި ހިނިތުންވުން، ބާޣީކަން ކަނޑާލައި މިތުރުންގެ މަގާމަށް؟

1

ވަން ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސް

ނަޝީދު ވިދާޅުވިހެން މޭޒުތަޅާމަންޒަރެއް ނެތް، ދެރައީސުންގެ "މެޗުއަޑް" ނިންމުން ރީނދޫ ލަޝްކަރުގެ ހައްގުގައި

ބަރުލަމާނީ ގަރާރު ރައީސް ނަޝީދު އަނބުރާ ނެންގެވީ ވަކި ކަމަކަށް އެެއްބަސްވެގެންނެއް ނޫން: ފައްޔާޒު

ކޮންގްރެސް ވަރަށް ކާމިޔާބު، ޕާޓީގެ އެއްބައިވަންތަކަން ކުރިއަށްވުރެ ވެސް އިތުރުވެއްޖެ: ރައީސް

ބަރުލަމާނީ ގަރާރު ރައީސް ނަޝީދު އަނބުރާ ނަންގަވައިފި

ބަރުލަމާނީ ގަރާރު އަނބުރާ ގެންދަން ރައީސް ނަޝީދު އެއްބަސްވެއްޖެ!

އެކްސްކްލޫސިވް: ނިޒާމީ ވޯޓު ނުނެގިޔަސް 47000 މެންބަރުންގެ ވޯޓު ނުގެއްލޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސްގެ ރައްދު ނަޝީދަށް

ރައީސް ނަޝީދު ޓީމުގެ ބައްދަލުވުން: ރީކޯ ސިފަކުރައްވަނީ ރައީސް އަމީންގެ ވެރިކަން ވައްޓާލި ފަދަ ބަޣާވާތެއް ރާވަނީ ކަމަށް

ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރުމަށް ހިޔާލުތަފާތުވުންތަކަށް ހައްލު ހޯދައި އެކަތިގަނޑަކަށް ވާންޖެހޭ: ރައީސް

ވަން ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސް ފެށުމުގެ ޖަލްސާ

« 1 ...