އެމްއެންޑީއެފް

ތިނަދޫ މަސް ދޯންޏަކުން އެން ހިފަން ފޭބި ދިވެއްސަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

އެސްޓީއޯއަށް އޯޑަރު ދިން މުދާ ގޭގެއަށް ގެންގޮސް ދިނުމުގައި ސިފައިން

ވަން ފޮޓޯ: ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް (16 އޭޕްރީލް 2020)

ކޮވިޑް 19އިން ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް ހުރިހާ ގުރުބާނީއެއް ވާން ތައްޔާރު: ޝަމާލް

ގާނޫނީ މެންޑޭޓު އަދާކުރުމަށް ފަހަތަށް ޖައްސާލެވޭނެ ކަމަށް ދެކޭދެކުން އެއީ ގޯސް ވިސްނުމެއް: ސީޕީ ހަމީދު

މާލެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް މީހަކު ފެނުމުން ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ އެލާޓު ލެވަލް މަތިކޮށްފި

މިފަދަ ދަނޑިވަޅުތަކުގައި ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނަގަން މަސައްކަތްކުރޭ، އެ ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން: ސަލާމަތީ ބާރުތައް

މާލޭ ސިޓީ ލޮކްޑައުން ކޮށްފި

މަހިބަދޫ ބަނދަރުގައި ހުރީ ލޯންޗުތަކެއްގައި ރޯވެ، ފަސް ލޯންޗާއި ދެ ޑިންގީ އަނދައި ހުލިވެއްޖެ

ފަސް މީހުންނާއެކު ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް ވާދޫ ކައިރިން ތިލައަކަށް އަރައިފި

1

ބާޖެއް އޮޔާދާތީ ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ވިލިވަރުގައި ރޯވި އަލިފާން ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި

5 ...