އެމްއެންޑީއެފް

ވަން ފޮޓޯ: ކޮވިޑް 19އާއި ގުޅިގެން މާލެއިން ''ޖަރާސީމު ފިލުވުން''

މުޅި މާލެއިން ޖަރާސީމު ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ޕެލެޓުތައް ނަގައި މާލޭ މަގުތައް ދޮވެ ސާފުކުރަނީ

ކޮވިޑް 19އާ ދެކޮޅަށް ރައީސް ނިންމަވާ ކޮންމެ ނިންމެވުމަށް ވެސް ނިންމަވަނީ އެންމެންގެ ލާބަޔަށް ވިސްނަވާފައި: މާރިޔާ

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ އަލްމަސް ދޯނި ފެނިއްޖެ

ފަސް ދިވެހިންނާއެކު މަސްވެރިކަން ކުރަން ނުކުތް ދޯންޏެއް ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ވަން ފޮޓޯ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެންއީއޯސީއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

ޖުމްހޫރީ މައިދާނުން ގޮތް ނޭނގޭ ފޮއްޓެއް ފެނިގެން އެމްއެންޑީއެފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

އެނބޫދޫ ފަރުމައްޗަށް މަސް ހިފަން ފީނި މީހަކު ކަނޑުއަޑީގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

1

ޖުމައިރާ ވިޓަވެލި ރިސޯޓް ގޮނޑު ދޮށުން ކިނބުލެއް ފެނިއްޖެ

މިވަގުތަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ހެޒްމެޓް ސޫޓް އެބަހުރި: އެމްއެންޑީއެފް

ރައްޔިތުން ގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭ ގޮތަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ނުފެތުރުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

... 7 ...