އެމްއެންޑީއެފް

މަސްވެރިކަން ކުރަން ދޯންޏެއްގައި ހުރި މީހެއްގެ ލޮލަށް ބުޅިއެއް ހެރިގެން މާލެގެންނަނީ

މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް ފަރަށް އެރުމުން ސިފައިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ

ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރާ ދިމާ ވަލުތެރޭގައި ރޯވެގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

އެމްއެންޑީއެފުން އަލިފުށި ކައުންސިލަށް އަލިފާން ނިއްވާ ސިސްޓަމެއް ހަދިޔާކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތް ލޯންޗެއް އަޑިއަށް ގޮސްފި

ފުވައްމުލަކު ޗަސްބިމުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

މަކުނުދޫ ކައުންސިލަށް އެމްއެންޑީއެފުން އަލިފާން ނިއްވާ ޕަމްޕު ސިސްޓަމެއް ހަދިޔާކޮށްފި

ސިފައިންގެ ވެލްފެއާ ކުންފުނިން ރާއްޖޭގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެހީތެރިވަނީ

1

ތިލަފުށީގައި ހުރި ބިދޭސީއަކު ހާލުދެރަވުމުގެ ސަބަބުން އެމްއެންޑީއެފްގެ އެހީގައި މާލެ ގެނެސްފި

މޫސާ މަނިކު ހިންގާ ހޮޓަލެއްގެ ވޭނެއް ވަގަށް ނެގުމަށްފަހު ރޯކޮށްލައިފި

މާއެނބޫދުއަށް އުދަ އަރައި 13 ގެއަކަށް ގެއްލުންވެއްޖެ

އައިޖީއެމްއެޗް އިމަޖެންސީ ރޫމުން ދުން އަރާތީ ބަލިމީހުން ބަދަލުކުރަން ފަށައިފި

3 ...