މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

ދިވެހި ތާރީޚު: ދޮން އިނގިރޭސިއަކު ރާއްޖޭގެ އަތޮޅެއްގައި ކުރި އަތޮޅުވެރިކަން!

1

ރިނބުދޫން ފެނުނު ބޮލިވަޅުން 84،000 އަށްވުރެ ގިނަ ބޮލި!

އޮލިމްޕަހުގެ މަސައްކަތް ލަސްވެއްޖެކަން ގަބޫލުކުރަން، އަންނަ މަހު 16ގައި ހުޅުވަން މިދަނީ ތައްޔާރުވަމުން: ޔުމްނާ

ފާޑުކިޔުންތަކާ އެކު މެދު ޒިޔާރަތުގައި ނެގި ދިދަތައް ބާލަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

ވަން ފޮޓޯ: މެދު ޒިޔާރަތުގައި ދިދަ ނަގަން ފެށުން

30 ވަރަކަށް އަހަރު ފަހުން މެދު ޒިޔާރަތުގައި ދިދަ ނަގަން ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކު ދަރީންނޭވެ. ފުވައްމުލައް ދަސްކުރާށެވެ! މިރަށު މިސްކިތްތަކުގެ ތެރެއިން ގެންމިސްކިތް

1

ލިޔަން ކިޔަން ދަތުމުގެ ދުވަސް: ލިޔަން އެނގުމަކުން ނުފުދެއެވެ. ބަހަށް އިހުތިރާމްކުރަންވެސް އެނގެން ޖެހެއެވެ.

މިސްރުގައި ބާއްވާ މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލެއްގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ޓާޓާ ފުލެޓުތައް އިމާރާތްކުރާ ބިމުން އާސާރީތަކެތި

ސްޓެލްކޯއިން ހުކުރު މިސްކިތުގެ މުންނާރު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އޮޕަރޭޝަނަށްފަހު ހާޝިމްގެ ހާލު މިހާރު ރަނގަޅު: އާއިލާ

2 ...