މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

ކޮވިޑު ހާލަތު ގޯސްވަމުން ދާތީ ދާރުލްއާސާރު ވަގުތީގޮތުން ބަންދުކޮށްފި

ޕަރީ ފެންގަނޑު ހިމެނޭހެން ހައްދުންމަތީގެ ހަ ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކޮށްފި

ރަށްވެހިކަމާއި ފުވައްމުލައް، ފެށިގެން އައި ގޮތް 3

ގައުމީ ކުތުބުހާނާ ޒަމާނީކޮށް އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބީއެމްއެލުން މަސައްކަތް ފަށައިފި

ވާޗުއަލް އާޓް ގެލަރީއަކާއެކު މިއަހަރުގެ އާޓް އެގްޒިބިޝަން ފަށައިފި

ރަށްވެހިކަމާއި ފުވައްމުލައް، ފެށިގެން އައި ގޮތް 2

ފުވައްމުލަކު ދަރީންނޭވެ. ފުވައްމުލައް ދަސްކުރާށެވެ: ދުނިޔޭގައި ރާޅަށް އެންމެ ގިނަ ނަން ކިޔަނީ ފުވައްމުލަކުގައި

1

ފުވައްމުލަކު "ފޯކައިދޫކޮއެ އާރޮ" އާ ގުޅިފައިވާ ފޯކައިދޫކޮއި ގެ ވާހަކަ

1

އުތީމުން ފަސް ގަރުނުވީ ވަޅެއް ފެނިއްޖެ

ދިވެހި ޑީޖޭއިންނަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް

މުޙަންމަދު ޝާހިދު ޙަލީމުގެ ހިތް: ށަވިޔަނިސުކުން، "ހަނދު އޮއްސިގެން މި ވަގުތަށް ހުދު އަލި އެ ދެއްކި ތަރިތައް"

1

ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ ގޮތަށް އާސާރީ ތަންތަން ތަރައްގީކުރުން މުހިންމު: ރައީސް

2 ...