މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

މާލޭގައި ހުރި 700 އަހަރުވީ މިސްކިތެއް

1

ދިވެހީންގެ ދަރިކޮޅުތަކާއި މަތިކޮޅުތައް 2

1

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތަށް ހަމަޖައްސައިދިން ބިމަކީ އެ މިސްކިތުގެ ދާއިމީ ވަޒަނަށް ވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން: ރައީސް

އިގްތިސޯދީ ދާއިރާތައް އިތުރުކުރަން ސަގާފީ ފަތުރުވެރިކަން އާލާކުރުމަށް ވިސްނުން ބެހެއްޓުން މުހިންމު: ރައީސް

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް މާދަމާ ހުޅުވަނީ

ދިވެހި އުފެއްދުންތަކަށް ހާއްސަ އޯތެންޓިކް މޯލްޑިވްސްގެ ދެވަނަ އައުޓްލެޓް ސެންޓްރޯ މޯލްގައި ހުޅުވައިފި

ޅ އަތޮޅުގެ ފަސް ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ނިންމައިފި

މަރާމާތަށްފަހު ހުކުރު މިސްކިތް އަލުން ހުޅުވައިފި

ޅ އަތޮޅުގެ ފަސް ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ނިންމައިފި

ރާއްޖޭގެ ހަ މިސްކިތެއް ޔުނެސްކޯގެ ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ދާއިމީ ލިސްޓުގައި ހިމެނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ތިނަދޫ ދާރުލްއާސާރުން ވަގަށް ނެގި ބައެއް ތަކެތި ހޯދައިފި، މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ!

ތިނަދޫ ދާރުލްއާސާރު ފަޅާލައި އެތަނުގައި ހުރި ބައެއް ތަކެތި ވަގަށް ނަގައިފި

2 ...