މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

ޓާޓާ ފުލެޓުތައް އިމާރާތްކުރާ ބިމުން އާސާރީތަކެތި

ސްޓެލްކޯއިން ހުކުރު މިސްކިތުގެ މުންނާރު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އޮޕަރޭޝަނަށްފަހު ހާޝިމްގެ ހާލު މިހާރު ރަނގަޅު: އާއިލާ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ އެއް ގަބުރުސްތާނަށް ގެއްލުންދީފި

ހާޝިމްގެ ހިތުގެ މައްސަލައެއް ހުރުމުން އޮޕަރޭޝަން ކުރަން ދަތިވެފައި

އެކްސިޑެންޓެއްގައި ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީގެ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރު ހާޝިމްގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ، ވެންޓިލޭޓަރުގައި ފަރުވާދެނީ

ދިވެހި ތާރީޚު: ދިވެހި ތާރީޚުގެ ބޮޑު ބައްޕަޔަކީ ދިޔަމިގިލީ ބޮޑު ބަންޑާރައިންނެވެ.

1

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނާޒުކު ގަދީމީ އާސާރުތަކުގެ ލިސްޓުގައި އައްޑޫ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާން ހިމެނިއްޖެ

ދިވެހި ތާރީޚު: ރުއްސެވީމާ ދަރަޖަ ދީފައި ނުރުއްސެވީމާ ދަރަޖަ ނެގުން!

"އެންއެފްޓީ" އަކަށް އެހެންމީހެއްގެ ފޮޓޯއެއް ހުއްދަނެތި ބޭނުންކުރި ދިވެއްސަކު ހޫނުފެނަށް

ފުވައްމުލަކު ދަރީންނޭވެ. ފުވައްމުލައް ދަސްކުރާށެވެ! އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްވެރިކަމުގެ މާޒީ - 2

ދިވެހިތާޜީޚު: ހިލާލީ ރަސްދަރިކޮޅުގެ ޕްރިންސެސް، ކަނބާ އައިޝާ މަގުމަތިކޮށްފައި ފިލްމުކުޅުމުގެ ބޭނުމެއްނެތެވެ. 1

6
« 1 ...