މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

ރާއްޖޭގެ ހަ މިސްކިތެއް ޔުނެސްކޯގެ ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ދާއިމީ ލިސްޓުގައި ހިމެނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ތިނަދޫ ދާރުލްއާސާރުން ވަގަށް ނެގި ބައެއް ތަކެތި ހޯދައިފި، މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ!

ތިނަދޫ ދާރުލްއާސާރު ފަޅާލައި އެތަނުގައި ހުރި ބައެއް ތަކެތި ވަގަށް ނަގައިފި

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިސްލާމީ ނޫރު ފޯރުން 2

ދިވެހިރާއްޖޭއަށް އިސްލާމީ ނޫރު ފޯރުން 1

3

ގައުމަށްޓަކައި ޖިހާދުވި އަލިރަސްގެފާނު ޒިޔާރަތް، ވެދުން ކުރީ ކުނި ގޮނޑެއްގެ އިއްޒަތް!

5

ދިޔަމިގިޔަށް އޮއްސުނު އިރު.. އެރީ ހުރައިންނެވެ!

4

ލިޔުންތެރިންގެ އަގުހުރި މަސައްކަތަކީ ތައުލީމާއި އުފެއްދުންތެރިކަމާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ބިންގާ: މިނިސްޓަރު

މެދުޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން ފެނުނު ނަދުރުފިލާ

1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މަހާނަގާ

11

ލޮކްޑައުން ނިމުމުން ހުކުރު މިސްކިތުގައި ނަމާދު ކުރެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

ގޭބަންދުގައި ތިބޭ މިވަގުތަކީ ތާރީހާއި ސަގާފަތުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ލިބިފައިވާ ފުރުސަތަކަށް ހައްދަވާ!: ޔުމްނާ

4 ...