One Photos - fb0qXcg1UYufp7bd9LHsCgwz2.jpeg
18 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ގއ. ދާންދޫ، އެމްޓީސީސީން އަލަށް ގެނައި ޑްރެޖަރު "ބޮޑު ޖައްރާފު" އަދި ދާންދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް އާއި ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް އިފުތިތާހު ކޮށްދެއްވަނީ ---- ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ
One Photos - BCbqZT8LbKSkdJ3VvF5bbAKBq.jpeg
18 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ގއ. ދާންދޫ، އެމްޓީސީސީން އަލަށް ގެނައި ޑްރެޖަރު "ބޮޑު ޖައްރާފު" އިފުތިތާހުކޮށް، ދާންދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ---- ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ
One Photos - ndvrLGY6IjVSVkJh0oC5x1M0P.jpeg
18 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ގއ. ދާންދޫ، އެމްޓީސީސީން އަލަށް ގެނައި ޑްރެޖަރު "ބޮޑު ޖައްރާފު" އިފުތިތާހުކޮށް، ދާންދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވާހަކަދައްކަވަނީ ---- ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ
One Photos - ZXITUZL6A9gDIIUvgVP84q4lS.jpeg
18 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ގއ. ދާންދޫ، އެމްޓީސީސީން އަލަށް ގެނައި ޑްރެޖަރު "ބޮޑު ޖައްރާފު" އިފުތިތާހުކޮށް، ދާންދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ---- ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ
One Photos - o3zygYi6ccc38w4nPb9iJQnFg.jpeg
18 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ގއ. ދާންދޫ، އެމްޓީސީސީން އަލަށް ގެނައި ޑްރެޖަރު "ބޮޑު ޖައްރާފު" އިފުތިތާހުކޮށް، ދާންދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވާހަކަދައްކަވަނީ ---- ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ
One Photos - 1eOFlqwkH8AKGpGN2cXXuCXwR.jpeg
18 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ގއ. ދާންދޫ، އެމްޓީސީސީން އަލަށް ގެނައި ޑްރެޖަރު "ބޮޑު ޖައްރާފު" އިފުތިތާހުކޮށް، ދާންދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ސައީދު ވާހަކަދައްކަވަނީ ---- ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ
One Photos - RGHguDlSjroKCUuHAG7HOUjSy.jpeg
18 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ގއ. ދާންދޫ، އެމްޓީސީސީން އަލަށް ގެނައި ޑްރެޖަރު "ބޮޑު ޖައްރާފު" އިފުތިތާހުކޮށް، ދާންދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވާހަކަދައްކަވަނީ ---- ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ
One Photos - cUeuAXTWnxyuecPa7rmCSQLUj.jpeg
18 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ގއ. ދާންދޫ، އެމްޓީސީސީން އަލަށް ގެނައި ޑްރެޖަރު "ބޮޑު ޖައްރާފު" އިފުތިތާހުކޮށް، ދާންދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދާންދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ ވާހަކަދައްކަވަނީ ---- ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ