އެމްޑީއޭ

އަޅުގަނޑުމެން ވައުދުވަނީ އިންތިހާބެއް ކުރިމަތިވީމައެއް ނޫން، މިއީ ކޮށްދޭން މަޖުބޫރު ކަންތައްތައް: ރައީސް

މަޑިފުއްޓަށް ރައީސްގެ ވައުދު: ހައުސިން ޔުނިޓުތައް ހަދައި، ގެދޮރު ހެދުމަށް ލޯނު ސްކީމެއް!

އަމާޒަކީ 2028ގެ ބަޖެޓަކީ އަރަނި ބަޖެޓަކަށް ހެދުން: ރައީސް

ރައީސްގެ ބޮޑު ވައުދެއް: ތ. އަތޮޅުގައި ޓޫރިޒަމް ފުޅާކުރުމަށް ރިސޯޓުތައް ހަދަން ހުޅުވާލާނަން!

ރައީސްގެ ރައްދު: މިއީ ބަނގުރޫޓު ވެފައިވާ ރާއްޖެއެއް ނޫން، މިއީ ފުދުންތެރި ރާއްޖެއެއް!

1

ދިޔަމިގިއްޔަށް ރައީސްގެ ވައުދުތަކެއް: މެދުފުއްޓާ ގުޅުވައިދޭނަން، މަޑިފުއްޓާ ގުޅާލުމާ މެދުވެސް ގޮތެއް ނިންމާނަން!

މި ގައުމަށް ކަމެއް ކޮށްދޭނެ އެހެން ބަޔަކު ނެތް، މާޒީގައި ވާދަވެރިން ފައިސާއަށް ވީ އިހުމާލު: ރައީސް

އެމްޑީޕީ ދޫކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް އަދިވެސް ކުރީ ސަފުން ޖާގަ އެބައޮތް، ވަޑައިގަންނަވާ!: ރައީސް

ވޯޓު ލިސްޓްގައި ސޮއިކުރީ ނާޒިމާއި އިލިޔާސް ލަބީބާއި އުމަރު، މިރޭ 10ގެ ފަހުން ފުރުސަތެއް ނުލިބޭނެ: އީސީ

އޮޅުވާލައިގެން މުއިއްޒު ޓިކެޓު ހޯދި ކަމަށްބުނެ ދައްކާ ވާހަކައާ މެދު ރަނގަޅަށް ވިސްނަން ޖެހޭ: ރައީސް

ސިޔާސީ ކުލަވަރު ގަދަ ވިލުފުށި، ކުރީގައި އެމްޑީޕީ!

އެމްޑީޕީގެ ވައުދު: މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ކޮންފަރެންސްތައް ބާއްވަން ކޮންވެންޝަން އައިލެންޑެއް

... 8 ...