އެމްޑީއޭ

ތިނަދޫގައި ދަމާލި ރީނދޫ ދިގު ސަފުގެ ރޫހު އޮތީ "އެއްބުރުން މިކަން ނިންމަން"!

އަންނަ ދައުރުގައި އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭނީ ރަށްރަށުގެ މަގުތައް ހަދަން: ރައީސް

ޖަލުތަކުގައި އަނިޔާވެރިވުމަށް ޖާގައެއް ނުދޭނަން، ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ރައީސް

ކުނަހަންދޫ، ހިތަދޫ އަދި މެންދޫ ގުޅުވައިލުމުގެ ކޯޒްވޭ އަންނަ ދައުރުގައި ފުރިހަމަކުރެވޭނެ: ރައީސް

ތަކުލީފަށް ލުޔެއް، ރައީސް ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވީ ދެވަނަ އެއާޕޯޓް ލ. އަތޮޅުގެ ދެކުނުގައި ހެދުމަށް!

ރައީސްގެ އިލްތިމާސް: ވަކި މީހަކު ބުނާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ވޯޓުދޭންވީ ގައުމަށް ފައިދާވާނެ ގޮތަށް!

140 މީހުންގެ މުންޑުއަށް ރައީސް ދެއްވީ، އާބާދީ ކިތަންމެ ކުޑަޔަސް ބާކީ ނުކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން!

ދަރަންޏަކީ އަރަނި، ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ރައީސަށް ފައިސާ ނުދޭނެ މީހަކު ނުހުންނާނެ: ސިޔާމް

ރައީސްގެ ރައްދު: ކެމްޕޭންގައި އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމަކުރެވޭނީ މިކަން ނިމުމުން، 2028އަށް އިންތިޒާރު ކުރޭ!

1

ރައީސްގެ އަމާޒު: ގަމަށް 25،000 މީހުންގެ އާބާދީއެއް ގެނެސް، އާބަން ސެންޓަރަކަށް ހެދުން!

ފޮޓޯ: ‏ތިމަރަފުށީގައި ބޭއްވި ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާ

ލ. އަތޮޅުގައި އެއާޕޯޓް ހަދާނެ ތަނެއް މިދަނީ ބަލަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާ ހޯދާނަން: ރައީސް

... 7 ...