އެމްޑީއޭ

މުއްދަތު ހަމަވިރު އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ހުށަހެޅީ 4 ޕާޓީން، ރިޕޯޓް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: އީސީ

ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެ ފަހު ދުވަސް: ޝަރީފް

މެންބަރުން ހުވައި ކުރެއްވުމަށްފަހު ބާއްވާ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާނީ ސިޔާމް: މަޖިލިސް އިދާރާ

އެންމެ މަތީ ޕަސެންޓުގެ ވޯޓުން އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ފަސް ކެންޑިޑޭޓުން

3

ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ޖޭޕީގެ 27 ކެންޑިޑޭޓަކާއި އެމްޑީއޭގެ ހަތަރު ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރަން ނިންމައިފި

4

މަޖިލިސް އިންތިޚާބު 2019 : ޖުމުލަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ އަދަދު 394، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން 217 އަމިއްލަ ގޮތުން 177

މަޖިލިސް 2019 : ދިހަ ކެންޑިޑޭޓުންނާ އެކު ރެކޯޑު މާފަންނު ހުޅަނގަށް، 10 ދާއިރާއެއްގައި ދެ ކެންޑިޑޭޓުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމެޓީ މިރޭ ބާއްވަނީ

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން އެމްޑީއޭގެ ޓިކެޓު 8 ފަރާތަކަށް ދީފި

2

ޕީޕީއެމްގެ މެންބަރު އާއިޝަތު ލީޒާ އަމިއްލަގޮތުން ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރައްވަނީ

1

ދައުރު މެދުން އިސްތިއުފާދޭ މީހަކަށް އަޅުގަނޑު ނުވާނަން: ޒިޔާދު

2

އެސްޓީއޯގެ ޗެއާމަންކަމުން ސާލިމް އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

5