އެމްޑީއޭ

އެކަނިވެރިކަން ފިލުވައިދިން 'ތަރައްގީގެ ބާނީ'އަށް މަކުނުދޫގެ ހާސް ޝުކުރު!

ކުރީ ސަރުކާރުން ޕެޕާ ސްޕްރޭއަށް ހަރަދުކޮށް، ހުސްކުރީ ރައްޔިތުންގެ ލޮލަށާއި ކަރަށް ޖަހައިގެން: ރައީސް

1

އެކިއެކި ދާއިރާތަކުގެ ބޭފުޅުންވެސް އެ ދަނީ ގަނޑުކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނާ އެއްކޮޅަށް އަރަމުން: ރައީސް

އަނިޔާވެރިކަން ހުއްޓުވާނަމޭ ކިޔާފައި އެ ނުކުންނަނީ އަނިޔާކުރި މީހުން، ދެންވެސް ނުކުމެ މީހުން ހައްޔަރުކުރާނެ: ރައީސް

ވާދަވެރިންގެ ރާޑަރަށް ކުދި ރަށްތައް އަރަނީ ހަމައެކަނި އިންތިހާބުތަކާ ދިމާކޮށް: ރައީސް

ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ދީފި ނަމަ، ދެން ހުރި ފަޅުތަކާއި ރަށްތައް ވެސް ވިއްކާލާނެ: ރައީސް

އަޅުގަނޑުގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާއެއް ނުވަދޭ، ކުރީ ސަރުކާރުގައި މަޝްރޫއުތައް ލަސްވީ ބައި އަޅަން ޖެހޭތީ: ރައީސް

ވަން ފޮޓޯ: ހިންނަވަރުގައި ބޭއްވި ރައީސް ސޯލިހު ކެމްޕޭން ޖަލްސާ

ފައްޔާޒްގެ ހޫނު ރައްދެއް ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް، ވިދާޅުވީ ލިބޭނީ 4 ވަނަ ކަމަށް!

އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރާނީ 56 ޕަސެންޓަށްވުރެ މަތިން، އައްޑޫއާއި މާލޭގެ މެޖޯރިޓީވެސް ބޮޑުތަނުން ނަގާނަން: ފައްޔާޒް

ރައީސް ސޯލިހުގެ މެނިފެސްޓޯ: ފުނަދޫން ތެޔޮ ހުސްކޮށް، ޝޮޕިން މޯލަކާ އެކު ސިޓީ ހޮޓަލެއް ހެދުން

މި އިންތިހާބު ނިމިއްޖެ، އެއް ބުރު ނޫން ބުރެއް ނެތް: ރައީސް

5 ...