Close

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ގަތުން: ގަތަރު ބޭންކަރުގެ ބިޑަށްވުރެ ރެޓްކްލިފް ހުށަހެޅި އަގު ނިސްބަތުން ބޮޑު

ހާލަންޑް 50 ހަމަކޮށް ސިޓީ އެއްވަނައަށް، ޔުނައިޓެޑަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

ޓޮޓެންހަމްއިން ޔުނައިޓެޑް ހިފަހައްޓައިފި، ނިއުކާސަލަށް ތިންވަނައިގައި ހަމަޖެހުމެއް

ޔުނައިޓެޑް އެފްއޭ ކަޕް ފައިނަލަށް، ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނީ ސިޓީއާ

ޔުނައިޓެޑް ކަޓުވާލައި ސެވިއްޔާ ސެމީއަށް، މޮރީނިއޯގެ ރޯމާވެސް ސެމީއަށް

ދެ ގޯލުގެ ލީޑެއް ގެއްލިގެން އެއްވަރުވި އާސެނަލަށް ހާސްކަން، ޔުނައިޓެޑް ތިންވަނައަށް

ބައިކޮޅަށް ވަން ދެ ގޯލާއެކު ސެވިއްޔާ ކައިރިން ޔުނައިޓެޑް އެއްވަރު، ޔުވެންޓަސްއަށް މޮޅެއް

ޔޫރޯ 2028 އަށް އިނގިރޭސިން ކުރާ ބިޑަށް ފައިނަލްކުރި ސްޓޭޑިއަމްތަކުގައި އޯލްޑް ޓްރެފޯޑް ނުހިމެނޭ

ޔުނައިޓެޑް ހަތަރަކަށް، ނިއުކާސަލް ތިނެއްގައި ކުރިއަށް

ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް ނިއުކާސަލް ތިންވަނައަށް

އާ އެއްބަސްވުމަކަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ދަނީ ގޯސްކޮށް ނޫން ކަމަށްބުނެ ރަޝްފޯޑު ޖަވާބުދާރީވެއްޖެ

ޔުނައިޓެޑް ގަންނަން ހުށަހެޅި ޒިލިއަކަސް: ބޭނުންވަނީ ސަޕޯޓަރުންނަށް ކްލަބުގެ އެއްބައި ވިއްކާލަން

« 1 ...