މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

ފިނި މޫސުމާ ދިމާކޮށް ޓާކިޝް އެއާލައިންސް އިން ރާއްޖެއަށް ބާއްވާ ފްލައިޓުތައް އިތުރުކޮށްފި

މޮންގޯލިއާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ޗާޓަރު ދަތުރުތަކެއް ފަށައިފި

ވީއައިއޭއަށް ޖައްސާ ސީޕްލޭންތައް ހުޅުމާލެ މަތިން އުދުހުން ހުއްޓާލައިފި

ހުޅުލޭ އިރުއުތުރު ފަރާތުގައި އަޅާފައިވާ އުޅަނދުތައް ނަގަން އަންގައިފި

އެމްއޭސީއެލްގެ ހިންގުން ވަގުތީ ގޮތުން ތޯހާއާ ހަވާލުކޮށްފި

33 އެއާލައިނަކުން މިހާރު ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ކުރޭ

1

އެމްއޭސީއެލްގެ ޗީފް އޮޕަރޭޝަންސް އޮފިސަރުގެ މަގާމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ރައްޔިތަކު ހަމަޖައްސައިފި

އެމްއޭސީއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި އެމްޑީ ގޯޑަން މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

އެއާޕޯޓުގައި ކުލިނިކެއް ހިންގަން އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހަވާލު ނުކުރުމަށް އަމުރު ނެރެދެވޭކަށް ނެތް: ސިވިލް ކޯޓް

ވީއައިއޭގެ ވެސްޓް އޭޕްރަން ހުޅުވައިފި

ފިނި މޫސުމާ ދިމާކޮށް އެއާ ފްރާންސުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި

އިޓަލީގެ ނިއޯސް އެއާލައިނުން އިޓަލީ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށައިފި

... 7 ...