މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

ޓާމިނަލާގުޅޭ އިލްޒާމްތައް ކުރީ ސަރުކާރުގެ ބޮލުގައި އަޅުވަނީ އިންތިހާބު ވަކި ގޮތަކަށް އަނބުރާލަން: އިދިކޮޅު

ޓީއެމްއޭ އާއި އެމްއޭސީއެލްއާ ދެމެދު ގާނޫނީ އެއްވެސް ބަނދެވުމެއް ނެތް: ފައްޔާޒް

އާ ޓާމިނަލުން ކުރިން ލިބެން އޮތީ އަހަރަކު 5.7 މިލިއަން ޑޮލަރު، މިހާރު 33.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބޭނެ: އަމީރު

ރައީސް ނަޝީދާއި އަމީރުގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދައުވާކުރެވޭ ވަރަށް ހެކި އެބަހުރި: ޑރ. ޖަމީލު

3

އެއާޕޯޓު ވިއްކާލުމުގެ ކޮޅުމަތި މިހާރު އެބަ ފެނިގެންދޭ: އަދުރޭ

ސީޕްލޭން ޓާމިނަލުގެ މައްސަލަ ނިންމީ ކުރިމަތިކުރުވި ޕްރެޝަރުތަކަށް ބޯލެނބުމެއް ނެތި: މަވޯޓާ

ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް މައްސަލަ: ސަރުކާރުގެ ނިންމުން ދެއަހަރު ތެރޭ އަމިއްލައަށް ހިންގަން ޖެހޭގޮތަށް!

ޓީއެމްއޭއިން ފައިސާ ނުލިބޭ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި ނަމަވެސް ކުށެއް ނުކުރާކަން ނިންމަން ޖެހޭނީ ތަހުގީގަކުން: ޖަމީލު

1

10.35 ޑޮލަރުގެ ރޭޓުން، ޓާމިނަލުން 6،300 އަކަމީޓަރު ދެ އަހަރު ދުވަހަށް ޓީއެމްއޭއަށް ދޭން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

2

ޓީއެމްއޭއަކުންވެސް އެހެންމީހަކު ވެސް އަޅުގަނޑަށް ރުފިޔާއެއް ނުދޭ: މަޖިލިސް ރައީސް

1

ފަހުބަހަކީވެސް، 10.35ގެ ރޭޓުން، ޓާމިނަލުން 6،400 އަކަމީޓަރުގެ ޖާގަ ޓީއެމްއޭއަށް ދިނުން: މަޖިލިސް ރައީސް

3

އެންމެ ކުރީއްސުރެއް ވެސް އާ ޓާމިނަލް ހިންގުމުގެ ވިސްނުމެއް އެމްއޭސީއެލްގެ ނެތް: އޭސީސީ

1
... 19