މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

ވީއައިއޭއަށް ޖައްސާ ސީޕްލޭންތައް ހުޅުމާލެ މަތިން އުދުހުން ހުއްޓާލައިފި

ހުޅުލޭ އިރުއުތުރު ފަރާތުގައި އަޅާފައިވާ އުޅަނދުތައް ނަގަން އަންގައިފި

އެމްއޭސީއެލްގެ ހިންގުން ވަގުތީ ގޮތުން ތޯހާއާ ހަވާލުކޮށްފި

33 އެއާލައިނަކުން މިހާރު ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ކުރޭ

1

އެމްއޭސީއެލްގެ ޗީފް އޮޕަރޭޝަންސް އޮފިސަރުގެ މަގާމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ރައްޔިތަކު ހަމަޖައްސައިފި

އެމްއޭސީއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި އެމްޑީ ގޯޑަން މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

އެއާޕޯޓުގައި ކުލިނިކެއް ހިންގަން އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހަވާލު ނުކުރުމަށް އަމުރު ނެރެދެވޭކަށް ނެތް: ސިވިލް ކޯޓް

ވީއައިއޭގެ ވެސްޓް އޭޕްރަން ހުޅުވައިފި

ފިނި މޫސުމާ ދިމާކޮށް އެއާ ފްރާންސުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި

އިޓަލީގެ ނިއޯސް އެއާލައިނުން އިޓަލީ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށައިފި

އެއާ ޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލްގެ މުވައްޒަފުން ކަޅު ހެދުމުގައި ވަޒީފާއަށް ނިކުމެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ގްރީން ލިސްޓަށް ލުމާއެކު ބްރިޓިޝް އެއާވޭސްގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށައިފި

... 8 ...