މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

އެމްއޭސީއެލްގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

ކޮވިޑަށްފަހު ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ރަސްމީކޮށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ކެމްބޯޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާތީ އެއާޕޯޓާއި މާލޭގެ ސަރަހައްދެއް ބަންދުކުރަނީ

ވީއައިއޭގެ ތާރީހުގައިވެސް އެންމެ ގިނަ އެއާ ޓްރެފިކް މޫވްމަންޓު މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު

ތިން އަހަރަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޗައިނާގެ އެއާލައިންތަކުން ރާއްޖެއަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަނީ

އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިޔަކަށް ރަޝިޔާ މީހެއް

ވީއައިއޭގެ އާ ރަންވޭއަށް ރެކޯޑެއް، އެއްދުވަސް ތެރޭ 228 މޫވްމެންޓްސް

މިއަހަރުގެ ގްލޯބަލް ބެސްޓް ޕްރޮޖެކްޓްސް އެވޯޑު ނޫވިލު ސީޕްލޭން ޓާމިނަލަށް

ވީއައިއޭގެ އެރައިވަލް ޓާމިނަލް ބޮޑުކުރަން ދޮވެމި ފިހާރަ ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި

ވީއައިއޭއަށް މިއަހަރު ޖެއްސި ޕްރައިވެޓް ޖެޓުގެ އަދުދު 2600 އަށް، 53 ޕަސެންޓް އިތުރުވުމެއް

އިޓަލީގެ ގައުމީ އެއާލައިންގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށައިފި

އަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓެއް އެމަޖެންސީގައި ވީއައިއޭއަށް ޖައްސައިފި

« 1 ...