މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

އެއާޕޯޓްގައި ހުންނަ "ދޮވެމި" ފިހާރައިން ރިޗުއަލްސްގެ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފް ކޮށްފި

އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގައި އެކްޒެކެޓިވް ލައުންޖުތައް ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމައި ހަވާލުކުރި ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް ނިންމައި އެމްއޭސީއެލްއާ ހަވާލުކޮށްފި

ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި އެމްއޭސީއެލްއަށް 314.2 މިލިއަން ރުފިޔާ

4

އެއާޕޯޓް ސާވިސް ޗާޖު ނެގުން ހުއްޓާލައި ޑިޕާޗާ ޓެކްސްއަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ސްޕެއިންގެ ގައުމީ އެއާލައިނުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި

އާ ޑިޕާޗާ ޓެކްސްތައް ނަގަން ފަށާނެ ތާރީހާ މެދު އިތުރަށް ވިސްނާނަން: ރައީސް

އެއާޕޯޓް ސާވިސް ޗާޖު ނެގުން ހުއްޓާލައި ޑިޕާޗާ ޓެކްސްއަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް އެއާޕޯޓް ސާވިސް ޗާޖު ނެގުން ހުއްޓާލަނީ، ޑިޕާޗާ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ތަފާތު އަދަދުތަކެއް

2

ރާއްޖެ އާއި އިސްރާއީލާ ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް އެއްބަހެއް ނުވޭ: ޓްރާންސްޕޯޓު

1

އެއާ ސީޝެލްސް އިން ރާއްޖެ އާއި ސައުތު އެފްރިކާއާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަނީ

6 ...