މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

މަޓާޓޯއިން ޕެންޝަން އޮފީހަށް، ޕެންޝަން ފައިސާ ދެއްކުން 6 މަހަށް ފަސްކޮށްދީ!

ނިއު ނޯމަލްއަށް އެއާޕޯޓުތައް ތައްޔާރުވެފައިވާ މިންވަރު ބެލުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ރާއްޖެ އަންނަން ފަތުރުވެރީން ތިބީ ކެތްމަދުވެފައި، މިއަހަރު ހަތަރު ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރީން ގެނެވޭނެ: ތޮއްޔިބް

އެމްއޭސީއެލްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ރުފިޔާ އިން ދޭން ނިންމައިފި

އާ ޕެސެންޖަރު ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް 2022 ވަނަ އަހަރު އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭނެ: އެމްއޭސީއެލް

ވީއައިއޭގެ ވެސްޓް އޭޕްރަން މަރާމާތު ކުރަން ފަށައިފި، ނިމުމުން އޭ380 ގެ ދެ މަތިންދާބޯޓަށް ޕާކު ކުރެވޭނެ

ފަތުރުވެރިކަމަށް ރާއްޖެ އަލުން ހުޅުވާލާއިރު ވީއައިއޭގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން އެމްއޭސީލް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރަނީ

"ނިއު ނޯމަލް"ގައި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި

1

އެއާޕޯޓު މުވައްޒަފުން ޑިއުޓީއަށް ދިއުމަށްވެސް ފުލުހުންގެ ޕޯޓަލްގައި ރަޖިސްޓްރީވާން ޖެހޭނެ

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އިންޑޮނޭޝިއާގައި ތާށިވި 18 ދިވެހިން ރާއްޖެ އައުމަށްކުރި ދިގު އަދި އުނދަގޫ ދަތުރު

6

މުވައްޒަފުންނާ ގުޅުވައި ފަތުރަނީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް، އެކަން ކުށްވެރިކުރަން: އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް

... 17 ...