މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

ރާއްޖޭގައި މި އޮތީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރައްކާތެރި ޓޫރިޒަމް، ހުރިހާ ފަތުރުވެރީންނަށް ދައުވަތު އަރުވަން: ފައްޔާޒް

1

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވައިލުން، ފުރަތަމަ ފުލައިޓުން 103 ފަތުރުވެރީން އަތުވެއްޖެ

އާ އުއްމީދުތަކެއް، ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް ހުޅުވާލައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ބޯޑަރު ހުޅުވާލާއިރު އެއާޕޯޓުގެ ތައްޔާރީތައް ރައީސް ބައްލަވައިލެއްވުން

އާ ރަންވޭއަށް ހަމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބޯޓު ޖެއްސޭވަރު ވާނެ: އިލިޔާސް

ބޯޑަރުތައް ހުޅުވާލާއިރު ވީއައިއޭ ތައްޔާރުވެފައި އޮތް މިންވަރު ބެލުމަށް ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގައިފި

ރާއްޖެއިން ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ޔޫރަޕަށް މަސް އެކްސްޕޯޓްކޮށްފި

އެމްއޭސީއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ކަމުގެ މަގާމަށް އިނގިރޭސި ރައްޔިތަކު ހަމަޖައްސައިފި

4

ފަތުރުވެރީންނަށް މަރުހަބާކިޔަން ރާއްޖެ ތައްޔާރުވަނީ، ރައްކާތެރިކަން ފުރިހަމަޔަށް ކަށަވަރުކޮށްދޭނެ

ކޮވިޑް ފްރީ ޒޯން ކަނޑައަޅައި އިގުތިސާދީ ހަރަކާތްތަކަށް ހުޅުވާލަން ގޮވާލާ ގަރާރު މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފި

ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ މައްސަލާގައި އޭސީސީގެ ރައުޔު ހޯދާކަށް ނުޖެހޭ: ޔައުގޫބް

ނިއު ނޯމަލް: މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ މަޑުކުރެވޭނެ ކޮޓަރިތަކެއް ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގައި ތައްޔާރުކޮށްފި

... 18 ...