މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ ލައުންޖުތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާ ބެހޭ އުސޫލު އާންމުކޮށްފި

މޫދަށް ވެއްޓުނު ޗައިނާ ކުއްޖަކު ސަލާމަތްކޮށްދިން ޒުވާނަކަށް އެތައް ތައުރީފެއް

1

އެމްއޭސީއެލް އަށް ސީއީއޯއެއް ހޯދަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިއުލާނުކޮށްފި

ޓީއެމްއޭއަށް ޓާމިނަލް ދިނުމާއި، ދެ މުވައްޒަފުން ވަކިކުރި މައްސަލައިގައި ގާސިމް ރައީސަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ

ލީކުކުރެވިފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބޮޑެތި އޮޅުންތަކެއް އެބަހުރި: ޓީއެމްއޭ

ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ މައްސަލައެއްގައި ދެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

އެއާޕޯޓް ޓެކްސީ ކިޔު ކައިރިއަށް އެއާޕޯޓު ފެރީ ބަދަލުކޮށްފި

ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ހިންގަން އެހެން ބަޔަކަށް ދިނުމަކީ ކުރަން ހެޔޮވާވަރު ކަމެއް ނޫން: އަލީ ހުސެއިން

ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ޓީއެމްއޭއާ ހަވާލުކުރާނެ ކަމުގެ މައުލޫމާތު އެބަ ލިބޭ، އެކަން ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ޔައުގޫބު

ސަރުކާރުގެ އަމަލުތައް ހުރީ އިގްތިސާދު އަދަވަޅަކަށް ވެއްޓި، ރައްޔިތުންގެ ޖީބު ހުސްވާ ގޮތަށް: ޖަމީލު

ފުރަން އޮންނަ ގަޑިއަށްވުރެ ތިން ގަޑިއިރު ކުރިން އެއާޕޯޓަށް ދާން އިލްތިމާސްކޮށްފި

އަލަށް ހަދާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލަށް ހޭދަވާނީ 26 މިލިއަން ޑޮލަރު، އެތަން ހިންގާނީ އެމްއޭސީއެލުން

... 18