މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

ވެލާނާ އެއާޕޯޓް ރޭގަނޑު 9 އަކުން ހެނދުނު 6 އަކަށް އާންމު ދަތުރުފަތުރަށް ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި

އެއާޕޯޓްގައި ފްލައިޓް ޕާކް ކުރަން އޮންނަ ސަރަހައްދު ބޮޑުކޮށްފި

އެއާރޮފްލޮޓް އިން ރަޝިޔާ ރައްޔިތުން ނޫން ބަޔަކު ނުއުފުލަން ނިންމައިފި

އެމްއޭސީއެލުން އެއާޕޯޓުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އަތް ދޮވެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި

ކަސްޓަމްސް އާއި އެމްއޭސީއެލް އާއި އިމިގްރޭޝަން އަދި ޓީއެމްއޭގެ 69 މުވައްޒަފުން އައިސޮލޭޝަނަށް

ބަނގްލަދޭޝުން ރާއްޖެއަށް މީހުން އެތެރެވުން މަނާކޮށްފި

1

ފިނޭންސުން ނިންމިގޮތަށް ޓާމިނަލްގެ ކަންތައް ނުދާނަމަ ކޮންޓިންޖެންސީ ޕްލޭނެއް ހުށަހަޅަން އަންގަން ފާސްކޮށްފި

ކުރީގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ޓީއެމްއޭއިން އެޑްވާންސަށް ފައިސާ ނަގާފަ: މެންބަރު ގަފޫރު

ކުރީސަރުކާރުގައި އެމްއޭސީއެލް ބޯޑުން ދިން ޔަގީންކަން ދަމަހައްޓާނެ ކަމަށް މިހާރުގެ ބޯޑުން ބުނި: ޓީއެމްއޭ

އެމްއޭސީއެލްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު މަގާމުން ދުރުކުރުމަށްފަހު ދެ ގަޑިއިރު ފަހުން އެ ނިންމުން ބާތިލުކޮށްފި

ކުރީ ސަރުކާރުގައި ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑުތަކަށް މިނިވަންކަމެއް ނެތް. މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް

އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ޓީއެމްއޭއަށް ދޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު އޮތީ ވިދާޅުވެފައި: ފައްޔާޒް

3
... 18