ލައިފް ސްޓައިލް

ވަން ފޮޓޯ: 18 ގަޑިއިރު ކުރީން ދަމާލި ޓިކެޓު ކިޔޫއިން ގައުމީ ލޯބި

1

ހެމާ އާ އަހަރެން ވައްތަރުކަމަށް މީހުން ބުނޭ: ކިއާރާ އަދްވާނީ

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ލުއި ފަރާތް: ކެމެރާމަނަށް ދިން މެސެޖަށް އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން

1

ރައްޓެހީންނަށް ލުޔެއް ހޯދައިދިނުމަށް 11 އަހަރުގެ މި ކުއްޖާ އުފެއްދީ ޕީރިއަޑް ކަންތަކަށް ހާއްސަ އެޕެއް

ކައިވެނި ހަފުލާގައި ކައްސާލައިގެން ވެއްޓި އަނިޔާވުމުން އިންތިޒާމުކުރި ފަރާތުން ބޮޑު ބަދަލެއް ހޯދަން ކޯޓަށް

ފިލްމް މަސައްކަތް ދީނާ ފުށުއަރާ ކަމަށް ބުނެ ދުރަށް ދިޔަ ޒައިރާގެ އިންސްޓަގްރާމް ޕޯސްޓެއް

ރޭކާ އާއެކު ދުވަހަކުވެސް މަސައްކަތް ނުކުރަން އާމިރު ހާން ނިންމީ މި ސަބަބާއި ހެދި

1

ރައިސްކުކަރާ ކައިވެނި ކޮށްފައި ބުނީ އޭނާގެ އަންހެނުންނަކީ ބަސްމަދު، ކައްކަން މޮޅު މީހެއް ކަމަށް، މިހާރު ވަރިކޮށްފި

އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ދިރިހުރި ފިިރިހެން މީހާގެ ރެކޯޑު ސްޕެއިންގެ 112 އަހަރުގެ މީހަކަށް

މަންމައަށް ބަދުބަސް ބުނުމުން ދެދަރިވަރެއްގެ މެދުގައި ހިނގި މާރީމާރީއެއްގައި އެއްކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

އާމިރް ހާން އަކީ ވަރީގެ "އެކްސްޕާޓް"އެއް: ކަންގަނާ

ކާބީ ލާމޭ އެންމެފަހުން އިންޑިއާގެ އިޝްތިހާރަކަށް

4 ...