ލައިފް ސްޓައިލް

އެމެޒަންގެ އިކޯ ފުރޭމްސް، ޓެކްނޮލޮޖީ ދުނިޔޭގައި ދެން އެންމެ ކުރިއަރާނެ ސުމާޓު އައިނު

ހަށިގަނޑުން ނުބައިވަސް ދުވަނީ؟ ހައްލު ހޯދަން މިތަކެތި އެހީތެރިވެދޭނެ!

މީނާ ދިވެހިކާނާ: ޓްރިވެންޑްރަމްގައި މިހާރު އެންމެ މަގުބޫލު ދިވެހިކެއުން

6

ދަރީންގެ ކަންކަންވެސް "އަމާބުނީތީ ފަރަށްދާ" އުސޫލަށް، މަންމައާއި ބައްޕަ މާބޮޑަށްވެސް "ބިޒީ"!

މިއީ މުޅީން އެހެން ފެންވަރެއް، "މާކަނާ ޝޯ" ޔާމީން ރަޝީދުގެ އެނިމޭޝަން ޑައިރެކްޝަން ބޭރުގެ އެވޯޑުތަކާއި ހަމަޔަށް

އެއިރު ކުޑަކުދީން ލީ ވަޅަށް، އޮރިޔާންކޮށް ގޯނިއަންދުވައި ނެރުނީ ގެއިން ބޭރަށް، މިހާރު ގިނައީ ނުފެންނަ އަނިޔާ!

އެޕަލް ގެ އެންމެ ފަހުގެ އެންމެ ބޮޑު ގަޑި، އެޕަލް ވޮޗް އަލްޓްރާ

މިޒޫގެ ޑިޒައިންތައް މާބޮޑަށްވެސް ތަފާތު، ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ދަރިފުޅު ބަލަމުން އެދައްކަނީ ފުރިހަމަ ނަމޫނާއެއް

ޑުރޮޕްޓެސްޓް: އައިފޯން 14 ޕުރޯއާ ވާދަކޮށް ސެމްސަންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނުތަކަށް މިފަހަރު މޮޅެއް ނުވެވުނު

މަސްތުގެ ދުނިޔެއިން ނުކުންނަން އެދޭމީހާ ބަލައެއް ނުގަނެވޭ! "ރިކަވަރީ ކެއާ" ނުކުންނަނީ ބާކީ ނުކުރުމަށް!

ވިސާންގެ ފައިގެ ހާލަތު ގޯސްވެ ބުރިކޮށްލަން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ ބިރު، ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދެވޭނެގޮތެއް އަދިނެތް!

ނަތުފު: މިއީ އުފެދުމުގައިވެސް ޓެކްނީޝަނެއް!

4 ...