ލައިފް ސްޓައިލް

ޓައިގާ އާއި ބައްޕަ ޖެކީ ޝްރޮފް އެކީގައި ފެންނަ ފުރަތަމަ ފިލްމަކަށް ބާގީ ތިނެއް

ހެރީ އާއި މޭގަން ޝާހީ ލަގަބާއި ޒިންމާތައް ދޫކޮށްލައްވައިފި

މޭގަންއާ ދެކޮޅަށް ކޯޓުގައި ބައްޕާފުޅު ހެކިބަސްދެއްވަނީ

ޕްރިންސް ހެރީގެ ދެކަނބަލުން ޝާހީ މަސައްކަތުން ދުރުވެވަޑައިގަތުމުގެ ނިންމެވުމަށް ރާނީގެ ރުހުން

މިމީ ކުޅުމަށް ކްރިތީ 70ކިލޯ އަށް ބަރުދަން އިތުރުކުރަނީ

އައިޝްވަރިޔާއަކީ މަންމަ ކަމަށް ބުނެ 32 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ވީޑިއޯއެއް އާންމުކޮށްފި

2

ޝާހީ މަސައްކަތުން ޕްރިންސް ހެރީގެ ދެކަނބަލުން ވަކިވެވަޑައިގަތުމާ ގުޅޭގޮތުން އާއިލާއިން ބައްދަލުކުރަނީ

"ބޮބް ބިސްވާސް" އަށް އަބީޝެކް އާއެކު ޗިތުރަންގަޑާ ސިންގް

ސަލްމާންގެ އާ ޕްރޮޖެކްޓް "ކަބީ އީދް ކަބީ ދިވާލީ" އިއުލާނުކޮށްފި

ލަކްޝްމީގެ ވަކީލަށް ކްރެޑިޓް ނުދީ ޗަޕާކް ނުދެއްކޭނެ ކަމަށް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ސިންގަލް ކްލިކް: 2020 ވެގެން ދާނީ 5ޖީ ނެޓްވޯކް އަދި 5ޖީ ފޯނުތަކުގެ އަހަރަކަށް

2

ޝާހީ މަސައްކަތުން ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން ދުރަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

4 ...