Close

ލައިފް ސްޓައިލް

ހަތް ފޮޅުވަތް: މަންމަދެކެ ލޯބިވާ ވާހަކަ ބުނަންވީ ފޭސްބުކުގައެއް ނޫނެވެ. މަންމަ ކައިރީއެވެ.

މެރާކީއިން ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ކޮފީ ކެޕްސޫލް ތައާރަފުކޮށްފި، މޫލީ މެދުވެރިކޮށް މުޅި ރާއްޖެއަށް ހިލޭ ޑެލިވަރީ

އެންމެންގެ ސްޓޯރީގައި މިސްޓަބީސްޓް! ދިވެހީންވެސް 50000 ޑޮލަރުގެ އުއްމީދުގައި

ގޫގްލްގެ ފުރަތަމަ ފަށްޖެހޭ ފޯނު "ޕިކްސެލް ފޯލްޑް" އަންނަ މަހު ނެރެނީ

1

ހަތަރު ފޯނުގައި އެއްފަހަރާ ވަޓްސްއެޕް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތް ހަަދައިފި

މަނަދޫ "ދޮން ކުރުނބާ"، ކޮންމެ ގެޔަކަށްވެސް ހާއްސަ، ރަށަށް މަހަކު ލައްކައެއް!

1

އިޝްތިހާރު ނާރާ ޔޫޓިއުބް ޕްރީމިއަމް އަށް މާ ސާފު ވީޑިއޯ ކޮލިޓީއެއް

ކުރުވާހަކަ: އައިމަން

ފުރަތަމަ މޯބައިލް ފޯނުކޯލަށް 50 އަހަރު، ފޯނު އެއްކިލޯއަށްވުރެ ބަރު، ސައިޒު އެޅިގަލެއްވަރު!

ބަނޑުހަރުވުން، ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ އާދަތަކާއި ހަރުލައްވަންވީ އާދަތައް

ރޯދަމަހު ކޮފީ ބުއިން މަދުކުރުމަށް ސައޫދީ ރައްޔިތުންނަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

1

ކުރުވާހަކަ: އިންސާފު

2 ...