ލައިފް ސްޓައިލް

ނިޝާ، ޝިރާނީ އަދި ނިއުމާގެ ފެނިލުމެއް

ޓައިގާ ޝްރޮފްގެ ލޯބިން ފުރިގެންވީ މެސެޖެއް އޭނާގެ ބައްޕަ ޖެކީއަށް

ކުރު ފިލްމު، ''ބިއްޓޫ'' އިން ފެނިގެންދާ ދެ ކުދިންނަށް ޕްރިޔަންކާ އެހީވަނީ

ކޮލެސްޓެރޯލުން ދުރުވުމަށް ކުރެވިދާނެ މުހިންމު ބައެއް ކަންކަން

ކޮޓަރި ހުރީ ރަނގަޅަށް ވައި ދައުރުވާގޮތަށްތޯ ދެނެގަންނާނީ ކިހިނެއް؟

1

ފިޓް ފާޒިލް ކައިވެނި ކޮށްފި

ހެޔޮބަސް ބަލައިގަންނަންވީ ޝުކުރުވެރިކަމާ އެކު، ބުނާން އާދަކުރާންވީ "ޝުކުރިއްޔާ!"

ޒުވާނުން އުފާކުރާނެ މަރުކަޒެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ގޮވާލައި ހުށަހެޅި ގަރާރަށް މާދަމާ ބަހުސް ކުރަނީ

މި ފުލުސް މީހާއަށް ތައުރީފު، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހާ ސައިކަލުގައި ބައިންދައިގެން ކޮށްޕާފައި އަވަށެއްގެ ދުރުމިނަށް

އޮންލައިންކޮށް ވިއްކާ ތަކެތީގައި އަގު ނުޖަހަނީ ކީއްވެ؟

1

ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދިން "ދުވާފަރު އެކުވެނި ބީޗް" ވަރަށްވެސް ހިތްގައިމު!

އުމުރުން އެންމެ 14 އަހަރުގެ ކުޑަކުޑަ ހާފިޒް: އިމާމުވެ ނަމާދުކުރޭ، ތިނަދޫގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި

1
5 ...