ލައިފް ސްޓައިލް

މުއިއްޒު ސާބިތުކޮށްދެނީ ބޯންމެރޯ ހެދުމުގެ ނަސީބު ނެތަސް ކާމިޔާބު ދިރިއުޅުމެއް ހޯދިދާނެކަން!

ކުރުވާހަކަ: އަމުރަށް ތަބާ

2

މި ޒުވާން ދެމަފިރިންގެ ހިތާއިހިތުގެ ލޯބިން އުފަންކުރި "ނޮޑީސް ކޮފީ" އައްޑޫގެ މަޝްހޫރު ރަހަޔަކަށް!

45 އަަހަރުވަންދެން އަތް މައްޗަށް އުފުލައިގެން ހުރުމުގެ ރެކޯޑް ގާއިމު ކުރި އަމަރްބަރާތީ

5

ގިނައިރު އިށީނދެ އިނުމަކީ ހަށިގަނޑަށް ދެވޭ އަނިޔާއެއް، އެހެން ގޮތެއް އާދަކުރަމާ!

ރޯދަމަސް ނިމި އީދަށް ތައްޔާރުވަނީ، މި ރޯދަމަސް ކާމިޔާބުތޯ ޓެސްޓެއް ހަދައިލަމާ!

އިސްކޮޅުގެ ރިކޯޑް އެމެރިކާގެ އާއިލާއަކަށް

ސިފަ ބިރުވެރިވެގެން ބާކީކޮށްލި މޫނިސާ ހުރިހާ މައިންނަށް ނަމޫނާއަކަށް، ކާމިޔާބު އަންހެންދަރިޔެއްގެ ހިރޯއަކަށް!

15

ސޮނާކްޝީގެ ރާއްޖެ ލޯތްބާއި އޭނާގެ މާމައަކީ ސިޔާމާ ކިޔާ ދިވެއްސެއްކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ!

11

ކުރުވާހަކަ: ހިމަފޮދު ވާރޭ

1

ރޯދަމަސް: ވީއްލާ ސުފުރާއިން ހާރު ސުފުރާއަށް ދުޅަހެޔޮ އާދަތަކެއް ގެންގުޅެމާ!

ރޯދަމަހުގެ ރޭގަނޑު ހަމައެކަނި ކެއުމަށް ހުސްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ކަސްރަތަށްވެސް ވަގުތުކޮޅެއް ހުސްކުރަމާ!

5 ...