ލައިފް ސްޓައިލް

ރޮނާލްޑޯގެ ލޯބިވެރިޔާ އަނެއްކާވެސް ބަނޑުބޮޑު، މިފަހަރުވެސް އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދީން

ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން ސިކުނޑީގެ މާ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކަށް މަގުފަހިވޭ: ދިރާސާ

1

އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފޮޓޯ: ނުކުޅެދޭ ދަރިފުޅު އުފުލައިލައިގެން ހުރި ނުކުޅެދޭ ބައްޕަގެ ހިނިތުންވުމުން އެތައް މެސެޖެއް

އޯޑަރުކުރި ކުރީ އައިޕޯން 12 އަކަށް، ލިބުނީ ވިމް ސައިބޯންޏަކާއި 5 ލާރި

70 އަހަރުގެ މީހަކަށް އަލަތު ދަރިފުޅު ލިބިއްޖެ

ހިލައިގެ ބަދަލުގައި ކިޑްނީ ނެގުމުން ބަލިމީހާ މަރުވެއްޖެ، ހޮސްޕިޓަލް 11 ލައްކައިން ޖޫރިމަނާ

މިއީ ބޭރު ގައުމެއްގެ މަންޒަރެއް ނޫން، ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅީން ގުޑުގުޑާ ދޫނީގެ ފަރި ހަރަކާތްތައް

1

އަންހެން މުވައްޒަފަކާ މައްލަވަ ކުރި މައްސަލައެއްގައި ބިލްގޭޓްސް އަށް އިންޒާރުދިން ކަމަށް ބުނެފި

ދުނިޔޭގައި މިވަގުތު ހުރި އެންމެ ދިގު އަންހެނާގެ ރެކޯޑު ތުރުކީގެ 24 އަހަރުގެ އަންހެނަކަށް

ކައިވެނީގެ "ރަން" ސީދާ ރަނުން: ކައިވެނިކުރީ 60 ކިލޯ ރަން ގަހަނާ އަޅައިގެން

ޕްރިންސް ޗާލްސްގެ ފުރަތަމަ ކާފަ ދަރިކަލުންނަށް ހާއްސަ ބަގީޗާއެއް ޝާހީ ގަނޑުވަރުގައި

މާމެންދޫ މި ޒުވާނާ ހުނަރުން ފުރިފައި، އަމިއްލައަށް އުފެއްދި ބެޓެރި ސައިކަލުގެ ޓެސްޓު ބުރު ކާމިޔާބު

2
3 ...