ލައިފް ސްޓައިލް

އޯޓްސް ވަރެއް ނެތް، ގިނަ ފައިދާތަކެއް، ބޭނުން ގޮތަކަށް ތައްޔާރު ކޮށްލެވޭ

އީ އިންކް ޓެބްލެޓް: ވަރަށް ތަފާތު، ލެޕްޓޮޕަކަށްވެސް ފުދޭ

މި އަހަރު އެޕަލްއިން ނެރޭނެ ބައެއް އުފެއްދުންތައް، އައިފޯނަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައުމުގެ ފުރުސަތު!

އައިސްތު: އާއިލީ ލޯބީގެ ނަމޫނާއެއް، ފުރޮޅުލީގޮނޑީގައި މަސައްކަތުގެ އެންމެ އުހަށް، އަމާޒު ބައިނަލްއަގުވާމީ އެވޯޑަކަށް

އާ އަހަރާއެކު ކުރިޔަށްދާއިރު އަމާޒުތަކެއް ވެސް މުހިންމު

2022 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި އެންމެ ތަފާތު ފޯނަކީ ނަތިންގް 1

1

އަހަރެމެން ބުނި ކޮންމެ މައުޟޫއަކަށް ޗެޓްޖީޕީޓީން ލިޔެދޭނެ

ގޭތެރޭގެ ޕްރެޝަރު އޮފީހަށް، އޮފީހުގެ ޕްރެޝަރު ގެއަށް! ޝަހުސު މަސްހުނިވުމުން ހައިޖާނު އުފެދެނީ؟

1

ނާޒިފު ސާބިތުކޮށްދެނީ ދެފައިމައްޗަށް ކޮޅަށް ނުހުރެވުނަސް "އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް" ތެދުވެވިދާނެކަން

އައިފޯނަށް ކަމެއް ވުމަކީ ހިތަށް ކެތްވާކަމެއް ނޫން، 14 ޕްރޯއަށް އަރާ ރޮނގުތަކެއްގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ

1

މި ތަސްވީރުތައް ކިޔައިދެނީ ވަގުތުގެ އިންސާނިއްޔަތުކަމާއި އިހުސާސްތައް

ހެދުން އެޅުމުގެ ސްޓައިލަކީ ލޫޅާފަތިކަމާއި ޝަހުސިއްޔަތު އަދި އިތުބާރުވެސް ދައްކައިދޭ ކަމެއް

3 ...