ލައިފް ސްޓައިލް

އެންމެ ފަހުން މަންމަގެ ހާލު ބަލައިލެވުނީ ކޮން އިރަކު؟

އެކްސްކްލޫސިވް: ޝިދާތާ ވިދާޅުވަނީ ޒިޔާ ވަރަށް ގުޅޭ ކަމަށް، ކައިވެނި އަންނަ މަހު

ޗިކާގޯ އެއާޕޯޓުގައި ތިންމަސް ވާންދެން "ފިލައިގެން" ދިރިއުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އަންހެނުންނަށް ވާނެ! ހުޅުމާލޭ ރަށު މާރުކޭޓުގެ ރަނިކަން އަންހެނުންނަށް! (ވީޑިއޯ)

3

ބައްޕަ ރަންދީރް ކަޕޫރާއި ދައްތަ ކަރިޝްމާ ކަޕޫރް ކަރީނާއާ ބައްދަލުކުރުމަށް އޭނާގެ އާ ގެއަށް

1

އިނގެރޭސި ސަފީރަށް ދިވެހި އަވަށްޓެރިޔަކު ފޮނުވީ ތަށިބަރިޔެއް! ލިބުނީ ސަފީރުގެ ލޯތްބާއި އިހުތިރާމް

ޒާރީ ޔޯގާ: އެމެރިކާ ދެމަފިރީންނަށް ފުރިހަމަ ޔޯގާގެ ހިދުމަތެއް! ޒާރީ ޕްރައިވެޓް ޖެޓަށް!

ކިމް ކާޑޭޝަން އާއި ކެންޔޭ ވަރިވަނީ، ސަބަބަކީ ކޮބާ؟

ގިނަ ބަޔަކު ސުޕާރީގެ ދިފާއުގައި، އެއީ ލޯބިވާން ޖެހޭ ވަރަށްވުރެ މާ ނުރައްކާތެރި އެއްޗެއް!

1

ރިޓަޔާމަންޓަށްފަހު ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ބައެއް ހޭދަކުރާނީ އަމިއްލަ ރަށުގައި: ރައީސް

ކޮފީ ބުއިމުގައިވެސް ހައްދެއް އޮންނަން ޖެހޭ، ނޫނީ މައްސަލަތަކެއް ދިމާވޭ (ވީޑިއޯ)

ނޮޅިވަރަންފަރު ދޮންފަޅު ރިއްމަހުން ކަޅުވެފައި، ރައްޔިތުން މަސްހިފުމުގެ ފޯރީގައި

3
6 ...