ލައިފް ސްޓައިލް

އޯޓިޒަމް އަކީ ބައްޔެއް ނޫން، އާއިލާއާއި މުޖުތަމައުން ޔުއާނަށް ބުނާ ބަސްތަކުން މަންމައާއި ބައްޕަގެ ހިތް ފަޅައިގެންދޭ!

ބަތްޕެން: ދިވެހީންގެ ދެގޮތެއްނުވާ ރޯދަމަހުގެ އެކުވެރިޔާ

ދަރިފުޅަށް އިތުބާރުކޮށްފައި ގެދޮރު ވިއްކާލި މަންމަޔަކު ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ

1

ހިޔާގެ ފުލެޓެއް: އެންމެން ނިދަން ތަރުފާލުގަނޑެއް، ފާހާނާ ދޮރަކަށް ފޮތިގަނޑެއް، ހާލަތު ބަދަލުކޮށްދިނީ ލިޓަސްއިން

10

ބައިނަލްއަގުވާމީ ކުޅިވަރު ޝަޚުސިއްޔަތު: ހީރޯއަކުން ޒީރޯއަކަށް ބަދަލުވި ބޮރިސް ބެކަރ

އެއް އިރެއްގައި މަގުމަތީގައި ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ދިރިއުޅެމުން އައި އެކަނިވެރި މައެއް، މިހާރު މިލިއަނަރެއް

1

ތާރީހު ބަދަލުކޮށްލި އަންހެން ޑްރައިވަރު: ފިރިހެނުންގެ ފުރައްސާރައާ ހެދި ރޯންޖެހުނު، ޓެސްޓުން 10 ފަހަރު ފެއިލްވި

1

ވަން ފޮޓޯ ރޯދަ ހަވީރު: ކުޑަކުދީންނާއެކު އާއިލީ އުފާވެރި މަންޒަރުތައް

ކުރުވާހަކަ: އިސްތިރި

ނިޒާމް: ހުނަރުން ފުރިފައިވާ ބައްޕައެއް، އަމާޒަކީ އެހުނަރާއި ގާބިލުކަމާއެކު އަންހެންދަރިފުޅު މުޖުތަމައަށް ނެރެދިނުން

އުމުރުން 399 އަހަރުވީ އަންހެނެއްގެ ވާހަކަޔަކީ ބޮޑު ދޮގެއް!

ބައިވެރިޔާ ނުރުހުނީ؟ ނުވަތަ ރުޅިމޫނު ހެދީ؟ ހައްލަކީ ސޮރީއަކާއި އެކު ޗޮކްލެޓެއް!

6 ...