ލައިފް ސްޓައިލް

ޒައިރާ ބޮލީވުޑުން ވަކިވީ ހައްދުފަހަނައެޅި ދީނީ ޖަމާއަތަކުން ބިރުދައްކައިގެން ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި

ބިލްގޭޓްސް އަދި މެލިންޑާ: ކައިވެންޏަށް 25 އަހަރު، ކޮންމެ ރެޔަކު ކޭތަށިތައް ދޮންނަނީ އެކީގައި

1

ސޯނަމް ކަޕޫރުގެ ބިއުޓީ ޓިޕްސް

ސެލީނާއަށް ޖަސްޓިން ޗީޓް ކުރިކަމަށް ޓެއިލާ އެއްބަސްވެއްޖެ

ފަސް އަހަރަށްފަހު ޒާއިރާ ފިލްމީ ދުނިޔެއާ ދުރަށް

މަޝްހޫރު ކޭ-ޕޮޕް ބޭންޑް ބީޓީއެސްގެ މޯބައިލް ގޭމް ތައާރަފުކޮށްފި

2

ކުޑަ ކުއްޖެެއް ސްޕީޗްދޭ ވީޑިއޯއެއް ހިއްސާކޮށްގެން ސަލްމާން އަށް ތައުރީފު

ބާރު ކޮޅިގަނޑެއްގެ ސަބަބުން ދާންދޫގައި ރުކެއް ބިންދައިގެންގޮސް ގެއެއްގެ މައްޗައް ވެއްޓިއްޖެ

ކަރީނީ ދަރިފުޅަށް ޓަކައި ލަންޑަނާއި މުމްބާއީ އާ ދެމެދު ހަފުތާއަކު ދަތުރެއް ކުރަނީ

ބޮލީވުޑް ތަރި އާތި ޗަބްރިއާ ހަނީމޫނަށް ރާއްޖޭގައި

މަކަރާއި ހީލަތް ހެދިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކޯޓަށް ހާޒިރު ވުމަށް އަމީޝާއަށް ޗިޓް ފޮނުވައިފި

ބީ-ޓައުން ތަރިން ރީތި ވުމަށް ހެނދުނު އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރާ ކަމަކީ ކޮބާ؟

... 27 ...