ރަށު ކައުންސިލް

ކައުންސިލްތައް އަހަރު ދުވަހަށް ސަސްޕެންޑު ކުރުމަށް ޖާބިރު ގޮވާލައްވައިފި

ވަންދޫ ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކޮށްފި

23 ކައުންސިލަކަށް އެސްޖީން ކުރިމައްޗެއް ނުލި، އަލުން އިއުލާނު ކުރާނެ

ކައުންސިލްތަކަށް އެސްޖީން އައައްޔަނު ކުރަން އަންނަ މަހު ފެށޭނެ: ސީއެސްސީ

ފަޅު ރަށްރަށް ވަރުވާއަށް ލިޔެދީ، ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް ދިނުމަށް ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރަނީ

ކައުންސިލްތަކަށް 200 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުން ހޯދަނީ

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އައްޔަން ކުރުމަށް ކައުންސިލުގެ ލަފާ ހޯދާނެ: މަބްރޫކް

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އައްޔަން ކުރުމަށް ކައުންސިލުގެ ލަފާ ހޯދަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އިސްލާޙު ކުރަނީ

ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

1

ޝަރުތެއް ނެތި ރަށަށް: ރަނގަޅެއްތަ؟ ގޯހެއްތަ؟

ކައުންސިލްތަކަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމުގެ ހުއްދަ އަލުން ދީފި

18 ކައުންސިލަކަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމުގެ ހުއްދަ އެލްޖީއޭއިން ދީފި

4