ރަށު ކައުންސިލް

ކައުންސިލްތަކަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގަނީ

ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް 30 ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދީފި

ކޮވިޑް ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ރަށްރަށުގެ ޓާސްކްފޯސްތަކުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތައް ވަރަށް ކާމިޔާބު: އެލްޖީއޭ

މިހާލަތުގައި ރަށްރަށަށް ގެންދަން އިސްކަން ދޭންވީ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ކައުންސިލްތަކަށް އެނގޭނެ: ހޯމް މިނިސްޓަރު

ރަށްރަށުގައި އެއްވެ އުޅުން ހުއްޓުވުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް ދީފި

ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކުދިންނާއި އާއިލާތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަން ކައުންސިލްތަކަށް އަންގައިފި

ކައުންސިލްތަކުން ސީދާ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ވިސްނުން ނުގެންގުޅެން ރައީސް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ މުސާރައަށް ބަދަލު ގެންނާނަށް: ރައީސް

ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު ފަސް އަހަރަށް އިތުރު ކުރުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބިލް ރައީސް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ބޮޑު ބަޖެޓުގެ ބާރުވެރިކަން ކައުންސިލްތަކަށް މަގު ފަހިވެ، ފުރިހަމަ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއް އެކަށައެޅިއްޖެ: ނަޝީދު

1

މުދަލު ޒަކާތް ބެހުން: އަތޮޅުތެރޭގެ ފަގީރުންގެ ލިސްޓު މި ހަފްތާތެރޭ ކައުންސިލްތަކަށް ފޮނުވާނެ

ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބޮޑުތަނުން ކާމިޔާބު ކުރާނީ އެމްޑީޕީން: ޝިފާޒު

5