ރަށު ކައުންސިލް

ކައުންސިލްތަކާއި ޑަބްލިޔުޑީސީތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަން ނަޝީދު ދެކޮޅު

42 ރަށުގެ ކައުންސިލަށް އެސްޖީން ހޯދަނީ

ކައުންސިލްތައް މިހާރަށްވުރެ ފުދުންތެރިވާން ޖެހޭ: ރައީސް

ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓުގެ މިންވަރާއި ފޯމިއުލާތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް މަޝްވަރާކުރަނީ

ދަރަވަންދޫގައި ފުލެޓް އަޅައިދިނުމަށް ރައީސްގެ އަރިހުން އެދިއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިންގާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއަށް ބޭނުންވާ ބިން ކޮންޓްރެކްޓަރާ ހަވާލުކޮށްފި

ކުޑަހުވަދޫން ގޯއްޗަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ކަލައިދޫ-ދަނބިދޫ ކޯޒްވޭގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްދިނުމަށް އެދިއްޖެ

ކައުންސިލްތައް ހިންގުމުގައި ހައްލު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި: ރައީސް

ފީވަކު ކައުންސިލްގެ ތައުރީފު ރައީސް ސޯލިހަށް

ލޭބާ ރިލޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ އޮފީހެއް ނ. އަތޮޅުގައި ގާއިމްކުރުނީ

ކައުންސިލްތަކަށް އަންނަ އަހަރު 1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ ދެނީ

2